Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Hrvatska.sk
Kvalitné dovolenky v Chorvátsku na rok 2018. Apartmány a hotely.

Grily Weber
Grily Weber

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

FORMULÁŘ

Formulář žádosti je součástí výzvy k předkládání žádostí.

Budete-li žádat Evropskou komisi o podporu, musíte zaslat formulář do Bruselu na adresu uvedenou ve formuláři. Formulář je nutné vyplnit elektronicky (strojem nebo na počítači), v jednom z 20 úřeních jazyků EU; Evropská komise i Česká kancelář však doporučuje angličtinu.

Hlavní výzva programu Culture 2000

Termíny podání žádostí o podporu projektů v rámci výzvy na rok 2005 již vypršely (15. a 29. říjen 2004).
To znamená, že až do příštího výběrového řízení není možné podávat žádosti o podporu projektů v rámci hlavní výzvy programu Culture 2000.
Další výběrové řízení se uskuteční v roce 2005. Výzva k podávání žádostí o podporu projektů na rok 2006 bude zveřejněna v květnu - červenci 2005 s termínem uzávěrky pravděpodobně opět v říjnu 2005.
Zadání výzvy na rok 2006 bude s největší pravděpodobností velice podobné zadání výzvy na rok 2005. To znamená, že žádný z podporovaných oborů (performing arts, výtvarné umění, literatura, kulturní dědictví) nebude mít prioritu a bude možné žádat o podporu i víceoborových projektů.
Základní informace o programu naleznete v úvodu v rámci menu těchto stránek.
Již nyní se můžete připravovat projekty, které začnou v roce 2006 (nejdříve v květnu 2006 - s přesahem do roklu 2007 - v rámci kategorie ročních projektů a v rámci kategorie víceletých (2-3 roky) projektů na období 2006 - 2008.
K přípravě projektů na rok 2006 můžete využít zadání výzvy na rok 2005 a formulář žádosti na rok 2005.

V menu na levé liště pod Program Culture 2000 - a dále - Formulář žádosti - nleznete podrobná doporučení, týkající se vyplňování formuláře.

Pro výzvu na rok 2006 budou platit obecná kritéria a podmínky let minulých. Především upozorňujeme na dodržení mezinárodního charakteru projektů, jejich nadnárodního významu a jejich celoevrospkého přínosu (tzv. evropská přidaná hodnota). Výjimku tvoří překladové projekty, které nemají mezinárodní charakter a o podporu překladů žádají nakladatelé.
Naše kancelář Vám ráda poskytne bližší informace a konzultace.

Výzva - Spolupráce EU - Japonsko 2005 - Culture 2000

Oddělení EK Programu Culture 2000 zveřejnilo výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů na tzv. akce 3 na téma: Podpora vzájemné znalosti a porozumění japonské a evropské kultury.
Budou podpořeny projekty kulturní spolupráce týkající se jednoho nebo více kulturních oborů s  evropskou dimenzí podporujících vzájemné porozumění mezi Evropou a Japonskem. Projekty musí zahrnovat spolupráci soukromých (myšleno především neziskových) nebo veřejných organizací kompetentních v oboru daného projektu, jako jsou např. kulturní instituty.
Vedle vedoucího projektu musí na projektu spolupracovat (na koncepci a realizaci) nejméně dva (nebo více) další spoluorganizátoři ze dvou dalších zemí účastnících se programu Culture 2000. Zapojení přidruženého partnera z Japonska je výhodou/ kladem.
Termín uzávěrky je 30. listopadu 2004.
Projekty musí začít mezi 1. březnem 2005 a 1. prosincem 2005 a trvat mohou max. 12 měsíců. Granty budou uděleny v max. hodnotě 200 000 € a budou tvořit max. 60% celkového uznatelného rozpočtu. Rozpočet výzvy je 600 000 €.
Žadateli mohou být veřejné nebo soukromé kulturní organizace s  právním statutem ze zemích zapojených do programu Culture 2000.

Originální verze aktuálních formulářů žádostí na jednotlivé roky naleznete na adrese:
a href="http://www.europa.eu/comm//culture/eac/how_particip2000/pract_info/form_en.html" target="_blank">http://www.europa.eu/comm//culture/eac/how_particip2000/pract_info/form_en.html.

Po předchozí dohodě vám formulář zkontroluje Česká kancelář programu Culture 2000. Sem také můžete směrovat své dotazy v průběhu přípravy projektu a vyplňování formuláře.

Archiv

Český překlad formuláře žádosti na rok 2005 [MS Word]

Český překlad formuláře žádosti na rok 2004 [MS Word]

Doporučení, týkající se vyplnění formuláře žádosti o finanční podporu projektu:

 • Používejte jasné, vystižné a stručné formulace.
 • Rozpočet musí být bezchybný, přiměřený, vyrovnaný a v € (nedoporučujeme žádat o méně nebo více peněz, než jsou stanovené limity a než je reálné).
 • Není přípustné věcné plnění a dvojí financování.

Formulář musí být vyplněn elektronicky (na stroji nebo počítačem). Vhodné je vyplnit anglický formulář přímo ve Vašem počítači, do kterého si ho stáhnete z internetových stránek EU. Formulář je nutné zaslat na adresu uvedenou na první straně formuláře - nezapomeňte na originální podpisy hlavního organizátora a spoluorganizátorů.

Poznámky k jednotlivým bodům formuláře:

Průběžná témata a hlavní tematické sektory

 • Pokud budou ve formuláři kolonky pro zařazení Vašeho projektu do kulturních oblastí, učiňte tak.
 • U průběžných témat je možné splnit současně více kategorií.Zaměření na daná témata by mělo být zdůvodněno v popisu projektu.

Seznam dokumentů žádosti

 • U vyžádaných dokumentů je nutné předložit jejich notářsky ověřené kopie. Doporučujeme přiložit i překlady stručných výtahů žádaných dokumentů/jejich nejdůležitějších částí. Platí pro hlavní organizátory i spoluorganizátory.
 • Ověřte si podle seznamu dokumentů, které dokumenty máte skutečně předkládat (u veřejných institucí se jejich počet značně redukuje).
 • Předložte vždy uvedený počet výtisků/kopií.
 • 1. Nezapomeňte na data a originální podpisy. Podpisy nesmí být kopírovány (např. faxem), je proto třeba počítat s časovou rezervou pro doručení všech listin. (Výjimka je tolerována v případě smluv mezi všemi organizátory víceletých projektů - pokud není časově možné obstarat všechny originální podpisy na jednom dokumentu, je možné předložit více výtisků se zkopírovanými a originálními podpisy (jakmile bude smlouva opatřená originálními podpisy je nutné ji poslat dodatečně).
 • 2. Potvrzení o přijetí je součástí formuláře - slouží pouze k potvrzení přijetí Vaší žádosti Komisí. (poslední strana).
 • 3. Prohlášení jsou součástí formuláře.
 • 4. Prohlášení spolu-financující organizace může obsahovat příslib, vysvětlení,proč ještě nedošlo k udělení grantu, sponzorského daru apod.
 • 5. Stanovte, zda jste veřejná nebo soukromá organizace - (veřejné organizace v ČR jsou např. státní školy, příspěvkové organizace, magistráty apod., t.z. organizace financované státem), u příliš obsáhlých stanov doporučujeme předložit nejdůležitější část: náplň činnosti, doporučujeme předložit i doklad o registraci právní subjektivity (neziskové organizace: nadace - zápis do nadačního rejstříku, stanovy; nadační fondy - zápis do nadačního rejstříku, stanovy; občanské sdružení - registrační listina, stanovy; OPS - zápis do rejstříku občansko prospěšných společností, stanovy; u dalších organizací - zřizovací listina, výpis z obchodního rejstříku atd.).
 • 7. POslední zprávě o činnosti je věnována zvláštní pozornost - napovídá o způsobilosti dané organizace realizovat zamýšlený projekt.
 • 16. Není závazně stanovena forma smlouvy o spolupráci, v ČR je možné využít jako typ smlouvy například dohodu o spolupráci podle příslušné právní normy.
 • 17. Audit by měl podle výzvy obsahovat i auditorovo vyhodnocení, zda žadatel disponuje stabilními a dostačujími zdroji financování na to, aby mohl pokračovat v činnosti v období, ve kterém má být projekt reliazován, a účastnit se projektu formou samofinancování viz. výzva - příloha B - Specifická kritéria a podmínky pro poskytování...
 • 19. Bankovní identifikační formulář (pro ostatní země) je nutné si stáhnout ze stejných stránek jako formulář.

Část I: Informace o organizaci žadatele

1.2

 • Stanovte zda jste veřejná nebo soukromá organizace. Pozn: je zevrubně vysvětleno v poznámce pod čarou.

1.3

 • Zde uveďte např. IČO.

Část II: Informace o projektu, na který žádáte grant

Tato část formuláře je nejdůležitější.

II.2

Popis projektu (2 A4) je nutné napsat anglicky a francouzsky či německy (doporučujeme francouzštinu).

Při popisu zachovejte předepsanou strukturu stanovenou ve formuláři. Dále doporučujeme vyzdvihnout následující kritéria:

 • evropský rozměr: z projektu má mít užitek nebo se na něm podílet co nejvíce občanů Evropy
 • experimentální, inovativní charakter spolupráce
 • projekt by neměl být jednorázovou záležitostí, měl by tvořit základ pro další mezinárodní spolupráci - "network" v oblasti kultury
 • vysvětlení naplnění průběžných témat.
 • popis projektu by měl být srozumitelný, přesně definovaný (kdo, kdy, co, s kým, proč), stručný a přehledný (lépe heslovitě než složitě a nepřehledně).

II.4

 • Spoluorganizátoři pro jednoletý projekt musí být dva (tj. na projektu se podílí celkem 3 subjekty - 2 spoluorganizátoři + 1 hl. organizátor), pro víceletý čtyři (tj. na projektu se podílí celkem 5 subjektů - 4 spoluorganizátoři + 1 hl. organizátor) a mají povinnou 5% finanční spoluúčast na projektu.
 • U spoluorganizátorů je nutné přesně specifikovat podíl na projektu (vyloučit podezření z formální spolupráce).
 • V dané tabulce uveďte spoluorganizátory do oddílu "dalších zemí". Vedle názvu země doporučujeme uvést i jejich zkratky (např. France - F).

II.5

 • Jako "participants" - partneři - jsou míněni všichni ostatní, kteří se budou podílet na projektu (ne však hlavní organizátor a spoluorganizátoři); finanční spoluúčast partnerů není nutná; definice pojemu partner - viz Výzva - příloha A - "přidružený partner".

II.6

 • Projekty musí začít v termínech, uvedených ve výzvě pro příslušný rok (neznamená to však, že projekt musí skončit v příslušném kalendářním roce, roční projekt začne např. 1. 6. 2005 a skončí 1. 6. 2006). Náklady spojené s projektem nebudou (až na výjimky) uznatelné před 1. květnem 2005. Pokud je to možné, doporučujeme plánovat zahájení projektu/období uznatelných nákladů až do druhé poloviny roku. (po zkušenostech z předešlých let, kdy ze strany Komise dochází ke zpoždění v zasílání grantových smluv a převodu prvních splátek grantu.

II.8

Zde by měly být uveden vyrovananý rozpočet - náklady - příjmy rozpočtu projektu (příjem vzniklý z projektu nesmí být považován za samo-financování ždatelskou organizací. První řádek-náklady: Odhad celkových nákladů rozpočtu - 100% a zbylé řádky - příjmy - musí dát dohromady opět 100%.

 • Odhadované celkové náklady musí dohromady činit 100% rozpočtu projektu.
 • Požadovaný grant od Komise - dle typu projektu: ne více než 50 - 60% celkového rozpočtu.
 • Další již zajištěné zdroje financování - uvést v případě, že můžete doložit prohlášení spolu-financující organizace (může být s vysvětlením, že ještě nedošlo k rozhodnutí o přidělení peněžní částky na daný projekt - (granty, sponzorské dary, atd.).
 • Financování z vlastních zdrojů (zdrojů hlavního organizátora) (mohou být i další, později získané, granty a sponzorské příspěvky)- minimálně však 5% celkového rozpočtu.
 • Finanční příspěvky spoluorganizátorů musí činit min. 5% celkového rozpočtu od každého (v případě ročních projektů min. 10% celkového rozpočtu, u víceletých minimálně 20%). Spoluorganizátoři mohou finance poskytnout z vlastních či získaných zdrojů, tedy i od sponzorů atd.

II.9

 • Rozvést všechny předpokládané zdroje financování projektu: napsat, kde dále žádáte o grant a se kterými sponzory jste v jednání - je vhodné získat od spolu-financující instituce ve formuláři následující "prohlášení" a to i v případě, že daná instituce ještě není schopná potvrdit příslušný finanční obnos - je vhodné uvést vysvětlení s podpisem a razítkem dané instituce.

Prohlášení instituce, která se podílí na financování projektu.

Prohlášení vedoucího projektu

Prohlášení spoluorganizátorů:

 • Tato část formuláře musí být podepsána a opatřena razítkem spoluorganizátorů - tuto stránku formuláře proto okopírujte pro každého z nich.

Část III: Rozpočet

 • Rozpočet musí být vyrovnaný, bezchybný, přiměřený a v Euro (uveďte předpokládaný průměrný kurz pro období uznatelnosti nákladů).
 • Částky nad 5 000 € musí být rozepsány v přílohách.
 • Finanční identifikace - je nutné si ji stáhnout dle návodu ze stránek EU - stejná adresa jako pro stažení formuláře - jako hlavní organizátoři z ČR vyplňte formulář pro "ostatní země". Banky by jí měly bez problému potvrdit.
 • Majitel účtu - vedoucí projektu/hlavní organizátor.
 • V příloze D Výzvy 2004 jsou rozepsány uznatelné a nepřípustné náklady rozpočtu - jejich výčet a další podmínky naleznete též na konci tohoto oddílu.
 • Na granty EU se nevztahuje DPH. I neplátci DPH by proto měly rozpočet ve výši grantu uvádět bez DPH. Na vrácení proplacených DPH pak mají nárok u příslušných finančních úřadů na základě potvrzení o přidělení grantu, které vydá Ministerstvo kultury - zahraniční odbor - dr. Markéta Vinická.

1. Výdaje - pravou kolonku (skutečné výdaje) nevyplňovat

 • 1. Personál - pouze pro práci na projektu (u stálých zaměstnanců je nutné určit dobu jejich práce na projektu) - pozor na dvojí financování ! Náklady na personál nesmí překročit 20% celkové částky přímých nákladů (sekce 3+4+5+6). Další podmínky (týkající se hlavně státních zaměstnanců) - viz "Uznatelné náklady" na konci tohoto oddílu či přílohy D Výzvy 2004.
 • Doporučujeme kalkulovat náklady, které odpovídají našemu standardu.
 • 2. Všeobecné náklady - 7% celkové částky ostatních nákladů (sekce 1+3+4+5+6). Mohou si započítat pouze hlavní organizátoři.
 • 3. Náklady na cestovné administrativního personálu - reálné náklady - cesty související s koordinací projektu apod.
 • 4. Produkční náklady (katalogy, CD, PR apod.)
 • 5. Náklady na konference, semináře a setkání - uvádějte v případě, že Váš projekt dané náklady obsahuje.
 • 6. Ostatní náklady: zde uvádějte vše, na co jste zatím nenašli kolonky - scéna, fundus Součástí této sekce jsou i cestovní náklady - jedná se o cesty např. umělců (ne administrativy, ne účastníků konferencí, seminářů.., které jsou rozepsány v sekcích 3 a 5.

2.Příjmy - pravou kolonku (skutečné příjmy) nevyplňovat

 • 1. Specifické granty: a) grant, o který žádáte Evropskou komisi a dále veškeré tzv. spolufinancování s výjimkou příspěvků spoluorganizátorů
 • 2. Sem patří např. vstupné, prodej CD-ROMů atd.
 • 3. Samofinancování žadatelskou organizací - příjmy vzniklé z projektu nesmí být považovány za získané finanční prostředky - samofinancování.

Část IV: Týká se pouze překladatelských projektů

Předkladatelé překladových projektů vyplní:

 • část I, bankovní identifikační formulář a část IV.
 • Je možné žádat o grant na překlad nejméně 4, maximálně 10 titulů (nakladatelství se mohou spojit).
 • Pro zahájení překladu a vydání díla je třeba dodržet termíny, uvedené ve výzvě k předkládání projektů a ve formuláři na příslušný rok. Překlady musí být vytvořeny rodilými mluvčími cílového jazyka.

Dále se při sestavování rozpočtu řiďte následujícími kritérii (též viz Příloha D Výzvy 2005):

Dílčí smlouvy/subkontrakty a tendry

 • Pokud realizace aktivit projektu vyžaduje uzavření smlouvy s dalšími subjekty a či uskutečnění tendrů, musí příjemce grantu uzavřít smlouvu s takovým subjektem, který nabízí cenově nejvýhodnější nabídku, v souladu s principem transparentnosti a rovných příležitostí pro potencionální smluvní partnery, přičemž je nutno dbát, aby nedošlo ke střetu zájmu.

Pouze kategorie nákladů uvedených níže jsou uznatelné a to v případě, že jsou řádně vyúčtovány a vyčísleny v souladu s tržními podmínkami, jsou doložitelné a ověřitelné. Musí se jednat o přímé náklady - náklady na projekt, nezbytné k jeho realizaci, které odpovídají principu účinnosti nákladů

Uznatelné výdaje

Uznány budou pouze níže uvedené kategorie výdajů v případě, že budou řádně vyúčtovány a vyčísleny v souladu s tržními podmínkami a že jsou doložitelné a ověřitelné. Musí to být přímé náklady (tj. přímé náklady na projekt, nezbytné k jeho realizaci, které odpovídají principu účinnosti nákladů). Patří mezi ně:

 • personální náklady související výhradně s realizací projektu - budou uznatelné pouze v případě, že účetnictví daných spoluorganizátorů může jasně oddělit a dokázat procento času zaměstnanců věnovaného na realizaci projektu v rámci období uznatelných nákladů, to znamená procento personálních nákladů, které mohou být zařazeny do projektových nákladů. Mzdy a výdaje státních zaměstnanců nejsou uznatelné, pokud nelze prokázat, že tito zaměstnanci spadají pod nevládní organizace nebo vedle svých běžných závazků podnikají a placeni za jinou činnost, která je nutná tak odůvodněná vzhledem k projektu. Personální výdaje na administrativu nesmí přesáhnout 20% celkové částky veškerých ostatních přímých nákladů.
 • náklady na cesty/ubytování/diety související s projektem (např. setkání, evropská shromáždění, výjezdy na vzdělávací kurzy) (výdaje za taxislužbu nejsou uznatelné, pokud nelze prokázat, že nebyla jiná alternativní doprava). Pro výčet těchto výdajů by organizace měly používat vlastní sazby; tyto však nesmí být vyšší než maximální výše stanovená Komisí
 • náklady související s pořádáním konferencí (tj. pronájem sálu, tlumočení)
 • náklady na publikační činnost a distribuci,
 • náklady na vybavení (při pořizování zboží dlouhodobé spotřeby budou započítány pouze jeho odpisy/amortizace),
 • náklady na materiál krátkodobé spotřeby a kancelářské potřeby,
 • náklady na telekomunikační služby,
 • pojištění, pronájem prostor a vybavení, autorská práva (včetně autorských tantiém), doplňující akce, studie proveditelnosti, náklady na technické zajištění a koordinaci projektů, honoráře umělců,
 • náklady na externí audity,
 • u ročních a víceletých projektů zahrnujících aktivity, které se sukuteční ve třetích zemí (v zemích, které se neúčatsní programu); jakékoliv náklady vedoucího projektu nebo spoluorganizátorů, které vzniknou ve třetí zemi nesmí přesáhnout 10% celkového rozpočtu,
 • u projektů kulturní spolupráce, které se celé uskuteční ve třetích zemích, jsou výdaje vztahující se k projektu, které byly vynaloženy ve třetí zemi vedoucím projektu a spoluorganizátory uznatelné.

Nepřípustné výdaje

Následující výdaje nebudou v žádném případě uznány:

 • náklady na investiční kapitál
 • rezervy všeobecného rázu (např.na ztráty a budoucí závazky)
 • úvěry
 • úroky z úvěrů
 • špatně vymahatelné úvěry
 • kurzovní ztráty, nebudou-li dostatečně zdůvodněny ve výjimečných případech
 • nadbytečné výdaje
 • výroba materiálů a publikací pro komerční využití; avšak uznány budou monografie, kolekce, časopisy, desky, CD, CD-ROM,CD-I a videa v případě, že tvoří nedílnou součást projektu
 • DPH, pokud příjemce podpory neprokáže, že daň není schopen pokrýt
 • náklady vzniklé účsatníkům ze zemí, které se neúčatsní projektu Culture 2000
 • investice a provozní náklady kulturních organizací, které nejsou součástí projektu
 • v žádném případě věcná plnění (t.j. pozemek, nemovitý majetek - jako celek nebo jeho část, dlouhodobé investice, suroviny a neplacená dobrovolná práce)
  ©2001 Rubin s.r.o.