Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

CÍLE A KRITÉRIA

Program Evropské unie CULTURE 2000, koncipovaný na období 2000 - 2006, je určen k částečnému financování kulturních projektů (kulturní dědictví, výtvarné umění, performing arts, literární projekty - včetně překladů), které mají mezinárodní charakter.

Každý rok je v rámci programu vypsána výzva k podávání žádostí o podporu projektů/call for proposals. Výzvy na roky 2002, 2003 a 2004 mají stanovenu jednu kulturní oblast jako prioritní:

V roce 2002 to bylo výtvarné umění (visual arts). Tato oblast zahrnovala moderní a současné výtvarné umění a ostatní související formy uměleckého výrazu: malířství, sochařství, video art, cyber art, fotografii, průmyslový a komerční design, textilní design, architekturu, grafiku, užité umění, umělecké řemeslo.

V roce 2003 byla prioritní oblastí performinig arts (scénická umění), zahrnující divadlo, tanec, hudbu, operu, hudební divadlo, pouliční divadlo a cirkus.

V roce 2004 se program zaměří na kulturní dědictví (cultural heritage) - movité, architektonické a nemovité kulturní dědictví, historické archivy a knihovny, archeologické dědictví a kulturní dědictví nacházející se pod vodou, kulturní místa a kulturní krajiny.

V letech 2002, 2003 a 2004 bude však podpořen i menší počet projektů z oblastí, které nemají v daném roce prioritu.

Každoročně budou podpořeny také projekty z oblasti kniha, četba, překlad.V případě překladových projektů se jedná o národní projekty (překlad knih z cizích jazyků do češtiny, případně jiného minoritního jazyka používaného na území ČR.

O podobě programu v letech 2005 a 2006 zatím nebylo rozhodnuto.

Program Culture 2000 přispívá k rozšíření společného kulturního prostoru evropských národů a podporuje jeho kulturní rozmanitost. V této souvislosti podporuje spolupráci mezi tvůrčími umělci, kulturními organizacemi, soukromými a veřejnými pořadateli, aktivitami kulturních "networků" a jiných partnerů a rovněž mezi kulturními institucemi členských států EU a dalších zemí zapojených do programu, zvláště v oblasti umělecké tvorby a ochrany společného kulturního dědictví.

Program "Culture 2000" uděluje finanční příspěvky kvalitním, inovativním projektům, které podporují kreativitu, vykazují skutečnou evropskou přidanou hodnotu a odrážejí současné směry a zájmy subjektů v oblasti kultury.

Cílem programu CULTURE 2000 je:

 • podpora kulturního dialogu a vzájemné znalosti kultury a historie evropských národů
 • podpora tvůrčí činnosti a nadnárodního šíření kultury, mobility umělců, kulturních pracovníků, odborníků a dalších činitelů v kulturní oblasti a jejich děl, především s důrazem na mladé lidi, sociálně znevýhodněné osoby a na kulturní rozmanitost
 • zdůraznění kulturní rozmanitosti a rozvoje nových forem uměleckého výrazu
 • sdílení a zdůraznění společného kulturního dědictví evropského významu, šíření know-how a podpora osvědčených postupů při jeho konzervaci a ochraně
 • uznání role, která přísluší kultuře v hospodářském a společenském vývoji
 • posílení mezikulturního dialogu a vzájemné výměny mezi evropskými a neevropskými kulturami
 • jednoznačné uznání kultury jako ekonomického faktoru a jako faktoru sociální a občanské integrace
 • zlepšení přístupu ke kultuře a účasti na kulturním dění v Evropské unii pro co největší počet občanů.

Průběžná témata

Všechny projekty, které budou v rámci programu "Culture 2000" vybrány, musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií:

 • zaměření na veřejnost (dostupnost pro občany)
 • uplatnění nových technologií či médií v kulturní tvorbě
 • tradice a inovace; propojení minulosti a budoucnosti

Základní kategorie projektů

Po celou dobu trvání programu a pro každou kulturní oblast jsou stanoveny 2 základní kategorie projektů:

roční projekty

 • roční projekty mohou trvat nejdéle jeden rok.
 • finanční podpora pro každý vybraný projekt obnáší minimálně 50 000 € a maximálně 150 000 € a pokryje nejvýše 50% celkového rozpočtu projektu.
 • projektu se musí zúčastnit nejméně 3 spoluorganizátoři ze 3 různých zemí zapojených do programu (tj. např. 1 z ČR + 2). Zvláštní důraz se přikládá míře zapojení spoluorganizátorů do tvorby, koncepce, realizace a financování projektu (je stanovena podmínka nejméně 5% spoluúčast každého spoluorganizátora na celkovém rozpočtu projektu).

víceleté projekty

 • víceleté projekty musí trvat nejméně 2 a nejdéle 3 roky
 • musí být podloženy smlouvou (!) mezi spoluorganizátory sepsané dle právní formy platné v jedné ze zemí zapojených do programu a podepsané všemi spoluorganizátory. Dohoda musí přesně a jasně popisovat cíle projektu a iniciativy, jakými mají být dosaženy, právě tak jako role každého spoluorganizátora při koncipování, realizaci a financování projektu (je stanovena podmínka nejméně 5% finanční spoluúčasti každého spoluorganizátora na celkovém rozpočtu projektu)
 • finanční podpora každého z vybraných projektů nepřesáhne 60% z celkového rozpočtu projektu, který je předmětem dohody o spolupráci. Částka bude vyplácena postupně během období trvání dohody a bude obnášet maximálně 300 000 € ročně.
 • projektu se musí účastnit nejméně 5 spoluorganizátorů z 5 různých zemí zapojených do programu (tj. např. 1 z ČR + 4).
 • tento typ projektů se musí zakládat na společné písemné dohodě

Podmínkou účasti České republiky (resp. českých kulturních subjektů jako hlavních organizátorů/předkladatelů návrhů krátkodobých i víceletých projektů), je účast alespoň jednoho spoluorganizátora z členského státu EU.

Jako spoluorganizátoři se mohou projektů účastnit pouze právní subjekty z 30 evropských zemí, které mají v současné době do programu přístup:

15 členských států EU: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie;
3 státy EEA/EFTA: Island, Lichtenštejnsko, Norsko;
12 kandidátských států: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
Kypr a Malta

Vysvětlení termínů

hlavní organizátor - vedoucí projektu - organizace, která koordinuje projekt a svým jménem podává žádost o podporu a uzavírá kontrakt s Evropskou komisí o přidělení a vyúčtování dotace

spoluorganizátor - organizace, která se zásadním způsobem podílí na projektu v oblasti koncepce, realizace a financování. Subjekt musí být ze země, která má přístup k programu a která se musí zavázat k nejméně 5% finanční spoluúčasti na celkovém rozpočtu projektu; zároveň má nárok na část dotace EU na splnění svých úkolů vyplývajících z projektu

partner - organizace, která se podílí na projektu, nemusí to však být podíl finanční

  ©2001 Rubin s.r.o.