Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

Strukturální fondy

Obecný úvod a využití SF pro oblast kultury

Příklady kulturních projektů v EU podpořených SF

Čerpání prostředků ze SF v ČR

SROP a kulturní projekty v ČR

Zdroje informací o strukturálních fondech

Obecný úvod a využití SF pro oblast kultury:

Největší podíl finanční podpory na oblast kultury ze strany Evropské unie nepochází z přímé podpory kulturního sektoru prostřednictvím komunitárních programů (např. program Culture 2000), ale prostřednictvím úspěšné spolupráce mezi kulturními organizacemi a místními a regionálními orgány na základě financování projektů prostřednictvím dostupných aktivit strukturálních fondů.

Dle dostupných informací např. do Velké Británie plyne 80% finančních dotací na podporu kultury ze strany EU prostřednictvím strukturálních fondů (a pouze 20% z programů určených přímo na podporu kultury).

Strukturální fondy – regionální a sociální rozvoj

Koncipování strukturálních fondů ve vztahu ke kultuře zaznamenalo zásadní vývoj teprve v posledních letech. Až během jednání o nové programové koncepci strukturálních fondů na období 2000 – 2006 se mnoho členských států, Evropský parlament a další představitelé kulturního sektoru aktivně zasadily o aplikování čl. 151 Maastrichtské smlouvy v rámci programových opatření. V současné době tak existuje alespoň jeden bod odkazující na kulturu v obecných pravidlech iniciativ strukturálních fondů a Evropského fondu regionálního rozvoje. Nicméně mnozí zastávají názor, že je i nadále nutné zvyšovat tlak na zodpovědné činitele tak, aby kulturní a mediální sektor získal prominentnější a strategičtější místo v rámci evropských strukturálních fondů.

Současný stav strukturálních fondů – rozpočet, tři základní cíle, základní fondy a iniciativy

Za účelem realizace evropské regionální politiky disponují strukturální fondy rozpočtem ve výši 195 miliard euro na období let 2000 – 2006. Finanční prostředky jsou určeny k rozvoji zaostávajících regionů a podpoře společenského rozvoje a rozvoje lidských zdrojů. Strukturální fondy pokrývají převážnou část výdajů EU na kulturní aktivity. Kulturní sektor je zdrojem zaměstnanosti a hnací silou místního rozvoje v oblasti vzniku ekonomických aktivit jako je např. cestovní ruch a elektronické služby.

Tři základní cíle finanční podpory:

 • cíl 1: povzbuzení rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává
 • cíl 2: podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, které čelí strukturálním obtížím
 • cíl 3: podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti. Tento cíl poskytuje finanční pomoc regionům, na které se nevztahuje cíl 1 a stanoví politivcký rámec všech opatření pro podporu lidských zdrojů na vnitrostátním území, aniž jsou dotčeny specifické charakteristiky regionů.

Finance jsou poskytovány prostřednictvím tzv. operačních programů (94% z celkových prostředků strukturálních fondů) přijatých Komisí na základě návrhů členských států, které spoluvytváří politiku Komise, vytyčenou na začátku programového období (2000 – 2006).

Část financí je vyhrazena pro 4 iniciativy Společenství (5,35%)

 • Leader + (rozvoj venkova)
 • Urban (podpora rozvoje malých a středních měst)
 • Interreg (podpora přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce za účelem jejich ekonomického rozvoje včetně kulturní oblasti)
 • Equal (nadnárodní spolupráce při prosazování nových prostředků v boji proti všem formám diskriminace a nerovnosti na trhu práce)

A dále je 0,4% fondů využíváno k podpoře inovativních akcí, jejichž cílem je stimulace regionálního rozvoje prostřednictvím podpory vzdělanosti, technologické inovace, informační společnosti, regionální identity a udržitelného rozvoje. V tomto smyslu mohou být prostředky použity na financování projektů s kulturní tematikou. Inovativní akce jsou schvalovány Komisí v souladu s návrhy vzešlými z regionů.

Rozvoj znevýhodněných regionů

První 2 cíle jsou naplňovány prostřednictvím:

 • ERDF – EFRR: Evropský fond regionálního rozvoje
 • ESF – Evropský sociální fond
 • EAGGF – EZOZF - Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond
 • FIFG – FNOR Finanční nástroj pro podporu rybolovu.

Tyto programy podporují rozvoj a strukturální transformaci zaostávajících regionů.
(K naplnění Cíle 1 bylo vyčleněno 70% částky čtyř fondů na programové období 2000 – 2006) a ekonomickou a sociální transformaci v oblastech se strukturálními potížemi, k naplnění cíle 2, bylo vyčleněno pouze 11,5 % částky z ERDF a ESF)

Projekty, které získají finanční podporu za účelem splnění těchto cílů, především z ERDF, ESF a EAGGF mají často kulturní rozměr: mohou se týkat restaurování a rozvoje architektonického a kulturního dědictví, budování kulturních zařízení, kulturních a turistických služeb nebo školení v oblasti umění a managementu kulturních aktivit.

Rozvoj společnosti a lidských zdrojů

K rozšíření trhu práce a k jeho snadnější dosažitelnosti pro nezaměstnané slouží Evropský sociální fond - ESF, který financuje projekty splňující Cíl 3 (modernizace systémů výuky, školení a zaměstnanosti) na který bylo vyčleněno 12,3 % z finančních prostředků strukturálních fondů. Tato oblast zahrnuje vzdělávací projekty pro mládež nebo nezaměstnané, z nichž některé se týkají uměleckých či řemeslných aktivit. Také pokrývají financování podpory zaměstnanosti a zakládání malých podniků.

Programy jsou navrženy členskými státy ve spolupráci s Evropskou komisí. Poté jsou realizovány různými organizacemi soukromého nebo veřejného sektoru na národní úrovni.

Do kulturní politiky EU lze zahrnout i

Podporu investic

Na základě iniciativy "Innovation 2000" Evropská investiční banka poskytuje dlouhodobé financování velkých společností a podporuje rozvoj malých podniků poskytováním půjček nebo nástrojů venture capital společnostem zabývajících se audiovizuálním sektorem a počítačovým průmyslem.
Evropská investiční banka také poskytuje dlouhodobé půjčky na podporu investičních projektů s kulturním obsahem v následujících oblastech:

 • využití uplného potenciálu kulturního a architektonického dědictví (městské regenerační programy a programy ochrany historických památek)
 • rozvoj kapitálu lidských zdrojů (infraktruktura v oblasti vzdělávání a databází, atd.)
 • výzkum a rozvoj průmyslu

Na rozdíl od nadnárodních fondů – komunitárních programů a strukturálních iniciativ, kde kritéria stanovují politici a cíle jsou kulturně politické, v případě strukturálních fondů jsou stanovovány praktické cíle především na národní a regionální úrovni a sledují všeobecný rozvoj a kultivaci regionu.

Příklady kulturních projektů v EU podpořených SF

Evropská komise vydala v roce 2004 pracovní dokument s názvem
"Aplikace čl. 151 (4) Smlouvy Evropské komise: Využití strukturálních fondů v oblasti kultury v období let 1994 - 1999".
Dokument v angličtině a francouzštině si můžete stáhnout ze stránek EU:
europa.eu/comm/culture/eac/sources_info/compolitics/fond_structurel_en.html

Příklady využití strukturálních fondů na kulturní projekty členských zemí EU v letech 1994 - 1999

zde Vám nabízíme český překlad příkladů kulturních projektů uvedených ve výše zmíněném dokumentu

1. operační programy strukturálních fondů

 • Německo
  Ocelárny Völkingen; světová kulturní památka
  Náklady celkem: 33,3 mil DM
  Grantová podpora: 16,5 mil DM
  Popis: Tento 60ti hektarový průmyslový komplex je kulturní památkou UNESCO od roku 1994 a od osmdesátých let minulého století mimo provoz. Projekt umožnil obnovu komplexu a podpořil propagaci této architektonické památky. Některé z budov byly přestavěny na obchodní a technologická centra. V ostatních částech jsou prostory pro společenské akce s výjimečnou akustikou a místnosti pro různé kulturní akce.
 • Řecko Restaurování památníků města Mystras Celkové náklady: 2 935 000 € Grantová podpora: 2 201 000 € Zdroj: ERDF Popis: Město Mystras nedaleko Sparty je jedinečnou ukázkou byzantské religiózní a laické architektury (1262-1460). Během let 1995 a 2001 byla tato řada památek, která je součástí kulturního dědictví UNESCO, restaurována. Dnes nabízí návštěvníkům obrovský muzejní komplex s ukázkami různých aspektů kultury této citadely.

2. iniciativy v rámci strukturálních fondů

 • Luxemburg
  Znovuobjevení přírodních turistických cest
  Celkové náklady: 1 796 000 €
  Grant EU: 1 008 000 €
  Zdroj: INTERREG IIC
  Popis: Evropská zelená síť zve turisty, aby znovu objevili krásu nepoužívaných železnic, opuštěných tras a stezek, které jsou bohaté na historii (římské cesty, poutnické cesty, atd.). Od té doby, co byla tato síť založena v říjnu roku 1999, projevuje prostřednictvím mnoha iniciativ snahu o zdůraznění role, kterou by tyto zapomenuté stezky mohli znovu sehrát pro úlevu přeplněných a znečištěných center měst či pro podporu venkovských oblastí, které byly zcela opuštěny. Přesto, že je v současné době soustředěna na severozápad Evropy a pokrývá Belgii, Lucembursko, Francii, Irsko, cílem je tuto iniciativu v budoucnu rozšířit do jiných zemí.
 • Portugalsko
  Evropa tradic
  Zdroj: LEADER II
  Popis: Tento mezinárodní projekt spolupráce byl založen v červnu 1997 na základě iniciativy skupiny LEADER Vale do Lima (Portugalsko), která spojila 5 největších národních organizací poskytujících ubytování pro turisty. Cílem konsorcia je podporovat ubytování turistů ve starých budovách, které mají duši a jejich zachování jakožto historických a architektonických památek.

3. inovativní opatření a pilotní akce financované z ERDF

 • Spojené království, Severní Irsko, Itálie a Francie
  Pobřežní památky
  Celkové náklady: 895 780 €
  Grantová podpora: 485 285 €
  Popis: Hlavním cílem je rozvoj a konsolidace přímořských sítí, které spojují evropská přímořská města. Zachování, znovuoživení a komercializace uvedených prvků fysického a sociálního kulturního dědictví partnerů podporuje ekonomický rozvoj na místní úrovni, přizpůsobený potřebám místních obyvatel. Cílem je významná výměna informací mezi partnery a podpora různorodosti přímořských kultur a jejich individuálního dědictví.
 • Francie
  Projekt č. 95FR06001
  Grantová podpora: 762 511 €
  Popis: ukázkový projekt: obnova kultivačních teras

Čerpání prostředků ze SF v ČR

Na období let 2004 - 2006 byly zpracovány dokumenty, které umožňují čerpat prostředky ze strukturálních fondů v ČR. Realizace strukturální politiky se provádí prostřednictvím tzv. programování. Tvorba základních programových dokumentů je první fází přípravy. Dokumenty jsou vzájemně provázané: dokument pro vyšší úroveň je rozvíjen dokumenty pro nižší úroveň, až na úroveň projektů. Typy programových dokumentů jsou: Plán rozvoje, Rámec podpory Společenství, Operační programy, Programové dodatky.
V České republice byly vytvořeny tyto dokumenty:

 • Společný regionální operační program (SROP)
 • Operační program Průmysl a podnikání
 • Operační program Infrastruktura (životní prostředí a doprava)
 • Operační program Rozvoj lidských zdrojů
 • Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

SROP bude v ČR realizován prostřednictvím regionálních implementačních agentur a vedoucím orgnánem bude Ministerstvo pro místní rozvoj, další operační programy pak budou mít na starosti příslušná ministerstva.

Pro Prahu, která spadá pod Cíl 2 a 3, je zpracován Jednotný programový dokument pro každý cíl.

Iniciativy Společenství

Co se týče Iniciativ Společenství - speciálního nástroje strukturální politiky k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které vyhlašuje a řídí Evropská komise v Bruselu, Česká republika se bude moci účastnit po svém vstupu do EU do konce současného programovacího období (do roku 2006) pouze iniciativ EQUAL a INTERREG III.

Zájemcům o možnost podpory kulturních projektů doporučujeme prostudovat si jednotlivé materiály, především SROP a dodatek a OP Rozvoj venkova a OP Rozvoj lidských zdrojů a dodatky, kde lze nalézt jakých kulturních aktivit se daný program může týkat.

SROP a kulturní projekty v ČR

Obecné informace

Hlavním cílem programu je přispět k dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů.
Příjemci dotací z programu SROP jsou kraje, obce, mikroregiony (resp. svazky obcí), ale i podnikatelé a neziskové organizace. V rámci SROP by mělo být poskytnuto 31, 24 % všech prostředků ze SF, které k nám v období 2004 - 2006 mohou plynout.

SROP je orientován na podporu těchto oblastí (priority a opatření):

  Priorita 1 Regionální podpora podnikání - 45,138 mil. EUR
 • Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech - 45,138 mil. EUR
  Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury - 196, 999 mil. EUR
 • Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech - 151, 965 mil. EUR
 • Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech - 22, 517 mil. EUR
 • Opatření 2.3 Regenerace vybraných měst - 22, 517 mil. EUR
  Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech - 92, 303 mil. EUR
 • Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech - 45, 025 mil. EUR
 • Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech - 37, 143 mil. EUR
 • Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů - 10,135 mil. EUR
  Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu - 108, 086 mil. EUR
 • Opatření 4.1 Služby pro cestovní ruch -36, 025 mil. EUR
 • Opatření 4.2 Infrastruktura cestovního ruchu - 72, 061 mil. EUR
  Priorita 5 Technická pomoc -11, 807 mil. EUR
 • Opatření 5.1 Technická pomoc pro SROP - 6, 720 mil. EUR
 • Opatření 5.2 Technická pomoc pro CSF -5, 087 mil. EUR

SROP má k dispozici celkem 454, 333 mil. EUR
Opatření, která především mohou obsahovat kulturní témata jsou vyznačena tučně.

Podpora v rámci SROP bude poskytována ze dvou fondů, z Evrospkého fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Evrospkého sociálního fondu (ESF).

Výše podpory ze strany EU může být od 35% do 80% rozpočtu projektu. Z toho vyplývá, že k poskytnutým prostředkům budou muset jak stát, státní fondy, kraje, obce, tak i soukromé subjekty přidat vlastní zdroje spolufinancování. Podmínkou úspěšnosti čerpání finančních prostředků budou kvalitní projekty splňující přísná kritéria.

Výkonem funkce řídícího orgánu SROP je pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbop řídícího orgánu SROP a JPD Praha. Na realizaci programu se budou podílet kraje prostřednictvím sekretariátů regionálních rad, dále pak příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj a agentury CzechInvest.

Veškeré informace (o všech programech strukturálních fondů) naleznete na www.strukturalni-fondy.cz
Pro základní orientaci v programu SROP doporučejeme prostudovat Příručku pro žadatele - 1. kolo výzvy, kterou si můžete stáhnout z uvedených stránek: www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005003007
Dále zde naleznete kontakty na sekretariáty regionálních rad a další konzultační místa.
Doporučujeme konkrétní projekty a možnosti financování kulturních projektů co nejpodrobněji konzultovat.

Informace o výzvách (jednotlivých opatřeních a podopatřeních) SROPu, obsahujících kulturní témata

Tyto informace byly zveřejněny Řídícím orgánem SROP, MMR ČR (uvedené termíny jsou pouze orientační).
V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny termíny vztahujícíc se k 1. kolu výzev k předkládání projektů pro jednotlivá opatření SROP. Další výzvy budou vyhlášeny následně, a to až do vyčerpání prostředků, které jsou pro daná opatření k dispozici pro období 2004 - 2006.
Vybíráme zde pouze opatření, ve kterých mohou nalézt prostor i kulturní projekty. V širším chápání pojmu "kultura" lze jistě nalézt prostor i v jiných opatřeních - odkazujeme proto na Příručku pro žadatele.

4.1.Rozvoj služeb pro cestovní ruch

Podopatření 4.1.1 - Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu

 • Kdo vyhlašuje: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Kdo předkládá projekty: státem zřízené organizace (např. CzechTourism), kraje, nestátní neziskové organizace, svazky obcí v přirozených turistických regionech
 • Termín vyhlášení výzvy: 3. května 2004
 • Termín podání projektů: 30. července 2004
 • Ternmín schválení podpory: nejpozději listopad 2004
 • Začátek realizace projektů: po podpisu smlouvy předkladatelů projektů s Řídícím orgánem (MMR) - nejpozději květen 2005
 • Konec realizace projetků: nejpozději září 2008 (tak, aby do konce prosince proběhlo závěrečné vyúčtování a vyplacení dotace)
  V rámci podopatření bude podporován rozvoj služeb cestovního ruchu veřejných či neziskových subjektů (nikoliv podnikatelských subjektů), které se mohou týkat následujících aktivit:
 • tvorby a uplatňování národních standardů kvality služeb cestovního ruchu, jejich certifikace a systému kontroly
 • tvorby jednotného značení atraktivit a aktivit CR
 • účasti České republiky na evropských a světových výstavách a veletrzích cestovního ruchu
 • podpory zajištění vícedenních kulturních a sportovních akcí mající národní či mezinárodní význam (mezinárodní filmové, hudební a divadelní festivaly, mezinárodní sportovní soutěže)
 • organizace výstav, veletrhů a workshopů cestovního ruchu jsou-li významnou měrou zastoupeny vystavovatelé z více než jednoho regionu NUTS II
 • organizace mezinárodních sympozií a konferencí o cestovním ruchu s účastí více než 200 účastníků (min. 1/3 zahraničních), alespoň ze tří států
 • organizace národních sympozií a konferencí o cestovním ruchu celoplošně propagovaných, s účastí alespoň 200 účastníků, jsou-li významným podílem zastoupeny účastníci alespoň ze dvou regionů NUTS II
 • komunikace se zahraničními novináři a cestovními kancelářemi

  Dále se může jednat o:

 • propagační a informační kampaně
 • tvorbu ucelených produktů CR
 • podporu vytváření partnerství v oblasti CR
 • zpracování marketingových studií a koncepcí pro cestovní ruch
 • tvorbu a distrubuci propagačních materiálů za předpokladu, že se uvedené aktivity váží k území alespoň dvou regionů NUTS II.

  Podpora se bude týkat omezeného počtu ucelených projektů, jejichž výběr bude prováděn na národní úrovni.

  Přirozený turistický region je chápán jako homogenní region, zejména z hlediska předpokladů pro realizaci cestovního ruchu na svém území. Je charakterizován určitou typologií atraktivit (přírodními a kulturně-historickými podmínkami), spádovostí, dostupností a úrovní vybavenosti základní a doplňkovou infrastrukturou cestovního ruchu. Tyto předpoklady jsou základními pro rozvoj určitých specifických forem cestovního ruchu a z nich vyplývajících produktů cestovního ruchu. Hranice regionu nemusí být jednoznačně územně vymezena, ale vyvíjí se v čase. Využití potenciálu turistického regionu a jeho další rozvoj je dán ochotou obcí, mikroregionů, krajů a subjektů soukromé sféry komunikovat a spolupracovat na vytváření společných produktů cestovního ruchu, např. na společném marketingu, rozvoji infrastruktury apod.

Podopatření 4.1.2 - Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

 • Kdo vyhlašuje: zastupitelstvo kraje
 • Kdo předkládá projekty: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji nebo obcemi, malí a střední podnikatelé, nestátní neziskové organizace
 • Termín vyhlášení výzvy: poté, kdy bude schváleno tzv. grantové schéma kraje, tedy nejdříve v září 2004 (termín pro předložení grantového schématu krajem - 30. července 2004)
 • Termín podání projektů: listopad 2004
 • Termín schválení podpory: leden - únor 2005
 • Začátek realizace projektů: po podpisu smlouvy předkladatelů projektů (podnikatelů) s krajem - březen 2005
 • Konec realizace projetků: nejpozději červen 2008 (tak, aby do konce prosince 2008 mohl kraj provést závěrečné vyúčtování grantového schématu a aby proběhlo vyplacení všech grantových prostředků)

  V rámci podopatření bude podporován rozvoj služeb majících regionální či místní charakter:

 • tvorba regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu
 • propagační a informační kampaně při medializaci jednotlivých regionů
 • tvorba produktů cestovního ruchu v regionech
 • tvorba místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech
 • poradenství pro malé a střední podniky, podnikající v oblastech cestovního ruchu
 • podpora vytváření partnerství v oblasti cestovního ruchu na regionální úrovni
 • marketingové studie na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionech
 • konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu v regionální úrovni

  Podpora bude poskytována formou :
  a) grantových schémat zahrnujících nákup služeb veřejnými subjekty (zejména obce a kraje) a neziskovými organizace působícími na místní či regionální úrovni (v případě těchto projektů nebude poskytována veřejná podpora ve smyslu zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře),
  b) grantových schémat zahrnujících nákupy služeb, realizované malými a středními podnikateli, podnikajícími v oblastech cestovního ruchu.

4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Podopatření 4.2.1 - Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu

  a) projekty neziskového charakteru (předkládané subjekty veřejné či neziskové sféry)
 • Kdo vyhlašuje: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Kdo předkládá projekty: státem zřízené organizace (např. CzechTourism), kraje, obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, organizace zřizované kraji či obcemi
 • Termín vyhlášení výzvy: 3. května 2004
 • Termín podání projektů: 30. července 2004
 • Termín schválení podpory: nejpozději listopad 2004
 • Začátek realizace projektů: po podpisu smlouvy předkladatelů projektů s Řídícím orgánem (MMR) - nejpozději květen 2005
 • Konec realizace projetků: nejpozději září 2008 (tak, aby do konce prosince proběhlo závěrečné vyúčtování a vyplacení dotace)
  b) projekty podnikatelské
 • Kdo vyhlašuje: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Kdo předkládá projekty: podnikatelé bez ohledu na počet zaměstnanců
 • Termín vyhlášení výzvy: červenec 2004 ( poté, kdy bude schváleno grantové schéma na podporu podnikání v cestovním ruchu)
 • Termín podání projektů: září 2004
 • Termín schválení podpory: prosinec 2004
 • Začátek realizace projektů: po podpisu smlouvy předkladatelů projektů s Řídícím orgánem (MMR) - nejpozději červen 2005
 • Konec realizace projetků: nejpozději září 2008 (tak, aby do konce prosince proběhlo závěrečné vyúčtování a vyplacení dotace)

  V rámci podopatření bude možno podporovat projekty,zaměřené na:

 • výstavbu a obnovu lázeňské infrastruktury většího rozsahu ve městech a obcích se statutem lázeňského místa nebo které jsou stanovené jako přírodní léčebné lázně popř. v dalších místech doporučených Ministerstvem zdravotnictví, Českým inspektorátem lázní a zřídel (kolonády, lesoparky, kulturní zařízení apod.)
 • výstavbu a obnovu kongresových hotelů a center (tzv. kongresový cestovní ruch a turistika), nákup vybavení a zařízení kongresového hotelu nebo centra (min. kapacita 100 míst)
 • vybudování celostátního informačního a rezervačního systému cestovního ruchu (nákup a aplikace informačních technologií)
 • ucelené projekty rozvoje ekoturismu v rámci chráněných krajinných oblastí (CHKO) a národních parků (NP), zejména pokud jde o podporu doprovodné infrastruktury (turistické stezky, cyklostezky a cyklotrasy, odpočívadla, kiosky, informační centra, parkoviště, orientační značení, dopravní prostředek pro ekoturistiku apod.)
 • rekonstrukci a obnovu památek nadregionálního významu pro potřeby CR včetně nezbytné doprovodné infrastruktury
 • rekonstrukci a obnovu objektů a budov nadregionálního významu pro potřeby CR (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení)
 • výstavbu a obnovu sportovně-rekreačních center národního a mezinárodního významu sloužící aktivitám účastníků cestovního ruchu
 • ucelené projekty cestovního ruchu zaměřené na komplexní vybavení přirozeného turistického regionu infastrukturou cestovního ruchu
 • rozšiřování portfolia hotelů hotelových řetězců v regionech za účelem rozšíření ubytovací kapacity se zvýšenou úrovní a rozsahem služeb
 • budování dálkových cyklostezek a cyklotras včetně doplňkové infrastruktury, budování infrastruktury pro rekreační plavbu
 • výstavbu a obnovu infrastruktury pro mezinárodní filmové, divadelní a hudební festivaly.

Podopatření 4.2.2 - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

  a) projekty neziskového charakteru (předkládané subjekty veřejné či neziskové sféry)
 • Kdo vyhlašuje: regionální rada NUTS II prostřednictvím sekretariátu (pracoviště příslušného krajského úřadu)
 • Kdo předkládá projekty: obce, svazky obcí,kraje, nestátní neziskové organizace, státem zřízené organizace, organizace zřizované kraji či obcemi
 • Termín vyhlášení výzvy: 1. června 2004
 • Termín podání projektů: 30. září 2004
 • Termín schválení podpory: nejpozději prosinec 2004
 • Začátek realizace projektů: po podpisu smlouvy předkladatelů projektů s Řídícím orgánem (MMR) - nejpozději únor 2005
 • Konec realizace projetků: nejpozději září 2008 (tak, aby do konce prosince proběhlo závěrečné vyúčtování a vyplacení dotace)
  b) projekty podnikatelské
 • Kdo vyhlašuje: zastupitelstvo kraje
 • Kdo předkládá projekty: malí a střední podnikatelé působící v oboru cestovního ruchu
 • Termín vyhlášení výzvy: poté, kdy bude schváleno tzv. grantové schéma kraje, tedy nejdříve v září 2004 (termín pro předložení grantového schématu krajem - 30. červenec 2004)
 • Termín podání projektů: listopad 2004
 • Termín schválení podpory: leden - únor 2005
 • Začátek realizace projektů: po podpisu smlouvy předkladatelů projektů (podnikatelů) s krajem - březen 2005br>
 • Konec realizace projetků: nejpozději červen 2008 (tak, aby do konce prosince 2008 mohl kraj provést závěrečné vyúčtování grantového schématu a aby proběhlo vyplacení všech grantových prostředků)

  Budou podporovány ucelenější projekty regionálního či místního významu se zřejmým ekonomickým dopadem, zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech v souladu s  analýzou potřeb regionů. Celkové uznatelné náklady jednotlivých podporovaných projektů nepřekročí 3 mil.€.
  V rámci podopatření bude možno podporovat projekty podporující rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech a zaměřené na:

 • rekonstrukci a obnovu památek regionálního významu pro potřeby CR včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (kulturní, technické i průmyslové památky)
 • rekonstrukci a obnovu objektů a budov pro potřeby CR (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení)
 • rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu
 • rozvoj a obnovu turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, hipostezek a naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích
 • rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, infrastruktura rekreační plavby
 • výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu.

Podopatření 2.3 - Regenerace a revitalizace vybraných měst

 • Kdo vyhlašuje: regionální rada NUTS II prostřednictvím sekretariátu (pracoviště příslušného krajského úřadu)
 • Kdo předkládá projekty: vybraná města (o velikosti 10 000 - 100 000 obyvatel)
 • Termín vyhlášení výzvy: 1. června 2004
 • Termín podání projektů: 30. srpna 2004 (termín podání projektů na krajský úřad ve zjednodušené formě, do 29. října 2004 budou projekty doporučené krajem podávat kompletní projektovou dokumentaci na MMR)
 • Termín schválení podpory: nejpozději prosinec 2004
 • Začátek realizace projektů: po podpisu smlouvy předkladatelů projektů s Řídícím orgánem (MMR) - nejpozději červen 2005
 • Konec realizace projetků: nejpozději září 2008 (tak, aby do konce prosince proběhlo závěrečné vyúčtování a vyplacení dotace)

  Zaměření na podporu investičních projektů vybraných měst, zkvalitňující jejich celkové životní prostředí a životní podmínky obyvatel. Projekty budou zaměřeny na regeneraci a revitalizaci upadajících jader měst (např. historických jader) či postižených území měst (spojených např. s útlumem hospodářských nebo společenských aktivit). Opatření je přípravou pro budoucí řešení problematiky měst v rámci pomoci ze SF (od roku 2007). Z věcného hlediska bude podporována:

 • stavební obnova nebo dostavba stavebních objektů ve vymezeném území města (stavba, stavební úpravy, restaurování),
 • komplexní úpravy veřejné infrastruktury, veřejných prostranství (jako např. náměstí, ulic, zeleně, parků, tržišť), vodních ploch, vodotečí, přilehlého okolí,
 • obnova technické infrastruktury a místních komunikací v území,
 • demolice objektů a sanace prostor v území,
 • konverze již urbanizovaných ploch ve správním území města na nové využití.
  Investice do soukromých objektů nebudou způsobilé pro podporu. Rovněž nebudou podporovány investice do bytové výstavby.
  Typy podporovaných projektů
 • Regenerace urbanizovaného území města, postiženého útlumem hospodářských nebo společenských aktivit (bývalá továrna, kasárna, nádraží ap.)
 • Regenerace historických jader měst
  Kritéria přijatelnosti pro zařazení projektů do programu
  (z uvedených kritérií přijatelnosti musí žádající město splňovat alespoň tři)
 • vysoká míra nezaměstnanosti,
 • nízká úroveň ekonomické aktivity,
 • nízké příjmy a existence sociální exkluze,
 • potřeba konverze vzhledem k ekonomickým a sociálním potížím,
 • vysoký počet přistěhovalců, etnických skupin, menšin nebo uprchlíků,
 • nízká úroveň vzdělání, podstatné rozdíly v dovednostech a nedokončená školní docházka,
 • vysoká úroveň kriminality a delikvence,
 • nepříznivé demografické trendy,
 • zvláště zanedbané prostředí.
  Bude vybráno min. 7 pilotních projektů ve městech nad 10 tis. do 100 tis. obyvatel dvoukolovým výběrovým řízením. V České republice je 131 měst nad 10 000 obyvatel, z nichž většina bude schopna splnit tři z výše uvedených kritérií.

Podopatření 3.1 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

 • Kdo vyhlašuje: regionální rada NUTS II prostřednictvím sekretariátu (pracoviště příslušného krajského úřadu)
 • Kdo předkládá projekty: obce, (svazky obcí), kraje, nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcemi či kraji, státem zřízené organizace
 • Termín vyhlášení výzvy: 1. června 2004
 • Termín podání projektů: 30. července 2004
 • Termín schválení podpory: nejpozději listopad 2004
 • Začátek realizace projektů: po podpisu smlouvy předkladatelů projektů s Řídícím orgánem (MMR) - nejpozději květen 2005
 • Konec realizace projetků: nejpozději září 2008 (tak, aby do konce prosince proběhlo závěrečné vyúčtování a vyplacení dotace)

  Zaměření na podporu investičních projektů (spolufinancovaných z ERDF) v oblasti:

 • aktivní politiky zaměstnanosti,
 • celoživotního učení,
 • sociální integrace.
  Tyto investice budou muset přispívat k rozvoji a ke strukturálním změnám v regionu a k vytváření nebo zachování trvale udržitelných pracovních míst.
  Z věcného hlediska bude v rámci jednotlivých projektů podpořena:
 • nová výstavba nebo stavební obnova příslušných budov,
 • nákup technologie, počítačů včetně software, počítačové sítě,
 • nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či obnovou objektů (včetně nezbytných venkovních úprav).
  Podpora bude provázána s cíli opatření 3.2 SROP a také s cíli OP RLZ (umožní případnou investiční podporu poskytovatelům služeb, podporovaným v rámci tohoto programu v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, sociální integrace a celoživotního vzdělávání).
  Typy podporovaných projektů
 • Rozvoj kapacit a materiálního vybavení v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti.
 • Rozvoj kapacit a materiálního vybavení zařízení sociální integrace (podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva). · Rozvoj materiálního vybavení vzdělávacích zařízení spojených s celoživotním učením

Podopatření 3.2 - Podpora sociální integrace v regionech

 • Kdo vyhlašuje: zastupitelstvo kraje
 • Kdo předkládá projekty: obce, (svazky obcí), nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcemi či kraji
 • Termín vyhlášení výzvy: poté, kdy bude schváleno tzv. grantové schéma kraje, tedy nejdříve v září 2004 (termín pro předložení grantového schématu - 30. července 2004
 • Termín podání projektů: listopad 2004
 • Termín schválení podpory: leden - únor 2004
 • Začátek realizace projektů: po podpisu smlouvy předkladatelů projektů s krajem - březen 2005
 • Konec realizace projetků: nejpozději červen 2008 (tak, aby do konce prosince 2008 provedl kraj závěrečné vyúčtování grantového schématu s aby proběhlo vyplacení všech grantových prostředků)

  Typy podporovaných projektů

 • Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob.
 • Podpora získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností.
 • Programy nestátních neziskových organizací pro začleňování sociálně vyloučených osob, s důrazem na venkovské oblasti.
 • Intervenční programy ve prospěch skupin osob ohrožených sociální exkluzí.
 • Reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu.
 • Programy nestátních neziskových organizací podporující optimální sladění profesního a rodinného života.
 • Programy prevence sociálně patologických jevů.
 • Programy péče o osoby závislé na drogách.
 • Programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit.
 • Programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni.
 • Programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci.
 • Vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů.
 • Programy pro mladistvé po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu.
 • Programy pro mládež od 15 do 25 let.
 • Programy bezpečnosti obyvatel.

Výzva k předkládání projektů SROP - priorita: Rozvoj cestovního ruchu

3. května 2004 byla zveřejněna první výzva k předkládání žádostí o podporu projektů v rámci Společného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na projekty nadregionálních služeb cestovního ruchu a nadregionální infrastruktury cestovního ruchu v rámci priority 4 - Rozvoj cestovního ruchu.
Oblasti kultury se týkají podopatření 4.1.1: např.... podpora zajištění vícedenních kulturních a sportovních akcí, které mají národní a mezinárodní význam (filmové, hudební a divadelní festivaly..), .. a
podopatření 4.2.1: .... projekty zaměřené na rekonstrukci a obnovu památek nadregionálního významu pro potřeby ČR (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení)...
Žádat mohou státem zřízené organizace, nestátní neziskové organizace, svazky obcí, kraje, organizace zřizované kraji či obcemi.
Termín podání žádostí: 30. července 2004.
Plný text výzvy naleznete na: www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=001002033

Zdroje informací o strukturálních fondech

Informace o SF v ČR

Podrobné informace o strukturálních fondech v ČR naleznete na následujících internetových stránkách:

Stránky, které provozuje a aktualizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:
www.strukturalni-fondy.cz

Průvodce fondy EU
Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo průvodce o fondech EU. Naleznete zde přehled všech programů a možností čerpání financí na projekty v prvních letch členství ČR v EU - do roku 2006.
Průvodce je možné si stáhnout z této adresy:
www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008001001000

Server pro veškeré aktuální výzvy a dotace
www.edotace.cz

Informace lze nalézt i na internetovém časopise Integrace
www.integrace.cz

Na stránkách Institutu pro evropskou politiku Europeum
www.europeum.org/sf

Informace o SF na stránkách EU

Internetové stránky Evropské unie věnované regionální politice
europa.eu/pol/reg/index_cs.htm

Na serveru Evropské unie je také možné si prohlédnout tzv. úspěšné projekty - hledejte pod oblastí "turismus a kultura/tourism and culture"
europa.eu/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm

  ©2001 Rubin s.r.o.