Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

PROGRAMY PŘEDVSTUPNÍ POMOCI

Pro Českou republiku, stejně jako další kandidátské země střední a východní Evropy jsou přímo určeny tzv. programy předvstupní pomoci EU: Phare, Sapard, ISPA

Výkonný pracovištěm národního koordinátora těchto programů je Centrum pro zahraniční pomoc na Ministerstvu financí ČR.

Centrum pro zahraniční pomoc (CZP) / Centre for Foreign Assistance
Kpt. Jaroše 1000, Praha 7
Poštovní adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1
PhDr. Jana Hendrichová, ředitelka
Tel: 02-5704 4559 Fax: 02-5704 4550
E-mail: E-mail: jana.hendrichova@mfcr.cz
http://phare.mfcr.cz/default.htm
http://eu.aid.mfcr.cz

Základní informace o uvedených programech a odkazy na jednotlivé implementační agentury naleznete na výše uvedené internetové adrese.

PHARE

Jedná se o hlavní programový nástroj pomoci třinácti kandidátským zemím střední a východní Evropy na jejich cestě k přistoupení k Evropské unii. Je rozdělen do tří základních programů: národních, mnohonárodních a programů přeshraniční spolupráce.

V oblasti národních programů se oblasti kultury dotýkají programy, které jsou realizovány těmito implementačními agenturami:

Národní vzdělávací fond / National Training Fund
PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka
Tel: 02-2224 7361 Fax: 02-2421 4475
E-mail: kopi@nvf.cz
http://www.nvf.cz

NVF spravuje programy z oblasti rozvoje lidských zdrojů, zaměstnanosti, boje proti diskriminaci …

Nadace rozvoje občanské společnosti / Civil Society Development Foundation
PhDr. Hana Šilhánová, ředitelka
Tel: 02-3335 0021 Fax: 02-3335 4708
E-mail: nros@nros.cz
http://www.nros.cz

V programu Rozvoj občanské společnosti je možné ucházet se o podporu v sektoru:

  • Informační a školící aktivity, kde je cílem posílit profesionální dovednosti nevládních neziskových organizací (NNO) podporou informačních a školících aktivit, které přispějí ke zlepšení komunikace, fundraisingu, PR dovedností, k zvyšování počítačové gramotnosti, strategickému plánování a managementu, zlepšení veřejného povědomí o NNO, vzájemné spolupráci, včetně školení školitelů, vydávání odborných publikací a podpoře dobrovolnictví
  • Ochrana lidských práv, kde je cílem podpora aktivit, které přispějí k dodržování zákonů a mezinárodních úmluv, výchově k lidským právům a rovným šancím pro každého muže a ženu.

V programu Dživas Jekhetane - Žijeme společně, zaměřeném na romskou integraci, je možné ucházet se o podporu v sektoru:

  • Vzdělání a výchova, kde budou podporovány aktivity orientované na odbourávání předsudků, rozvoj kapacit organizací, které vychovávají k občanské sounáležitosti, vzdělávání pracovníků a aktivistů romských organizací, vytváření romské asistence, snižování nezaměstnanosti, apod.
  • Právní a poradenská pomoc, jako bezplatná právní pomoc obětem rasově motivovaného násilí, rozvoj profesionálních dovedností a kapacity organizací, které poskytují právní poradenství, odstraňování různých forem diskriminace, podpora komunikace mezi romským etnikem a samosprávnými orgány.
  • Odstraňování bariér mezi etniky, začleňování do společnosti a společné řešení problémů, kde budou podporovány aktivity zaměřené na vytváření důvěry a porozumění a tolerance ve společnosti, založené na poznání historie, tradic a kultury různých etnik a vytváření přirozené úcty k různorodým tradicím a kulturám v duchu rozvoje multikulturní společnosti.

V oblasti programů přeshraniční spolupráce je pro kulturní projekty možné využít

Společný fond malých projektů - podporuje v příhraničních oblastech neinvestiční aktivity typu "people to people" - setkání mládeže, kulturní aktivity, sportovní akce a propagační materiály. Nově je z tohoto fondu možno hradit i malé infrastrukturní projekty. Zdůrazněný název "Společný - Joint" zdůrazňuje, že se jedná o první konkrétní propojení programu CBC Phare s Iniciativou Společenství INTERREG. Budoucím cílem je postupná transformace programu CBC Phare na podmínky iniciativy Společenství INTERREG, podporující příhraniční spolupráci v členských zemích Evropské unie, po vstupu České republiky do Evropské unie.

Programy přeshraniční spolupráce / Cross-border Cooperation (CBC)
Internetové stránky programu (Centrum pro regionální rozvoj)
URL: http://www.crr.cz
Národní kontaktní osoba / National Contact Point:
RNDr. Jiří Horáček, ředitel odboru programů EU
Ministerstvo pro místní rozvoj
Tel: 02-2486 1207 Fax: 02-2486 1415
E-mail: horjir@mmr.cz

Sapard - Program podpory zemědělství

Cílem programu je napomáhat kandidátským zemím při řešení konkrétních úkolů při zavádění acquis communautaire vztahujícímu se ke společné zemědělské politice (CAP), strukturálním změnám v jednotlivých zemědělských sektorech a na venkově.

Pro kulturní oblast lze využít některých priorit stanovených v programu pro projekty rozvoje a obnovu venkova, ochranu vesnického kulturního dědictví, ochranu původní venkovské zástavby, podporu tradičních řemesel a agroturistiky

Priority:

  • Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí
  • Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury
  • Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností, zajišťujících rozmanitost aktivit a alternativní zdroje příjmu
  • Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí a k uchování krajiny

Ministerstvo zemědělství ČR - odbor strukturální politiky
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Tel.: 02/21811111
Fax: 02/21812818
e-mail: sapard@mze.cz
http://www.mze.cz (odkaz: Dotace a programy)

SAPARD Agentura / SAPARD Agency
Ing. Petr Buchal, generální ředitel
Kontaktní osoba: MVDr. Milena Vicenová, ředitelka odboru strukturální politiky a ekologie
Tel: 02-2181 2937
Fax: 02-2181 2818
E-mail: vicenova@mze.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj / Ministry of Regional Development
http://www.mmr.cz (Odkaz: Regionální politika)
Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Vačkář, ředitel odboru realizace rozvojových programů
Tel: 02-2486 1166
Fax: 02-2486 1243
E-mail: vacjir@mmr.cz

  ©2001 Rubin s.r.o.