Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

jsou programy EU, které spravuje Evropská komise a které jsou určeny členských zemím EU. Na základě dvoustranných dohod se však tyto programy otevírají i pro kandidátské země.

Jednotlivé programy jsou zpravidla koncipovány na několikaleté období. V průběhu jejich realizace a po jejich skončení je hodnocen jejich přínos. Programy se modifikují a vznikají nové. Programové schéma se tak neustále mění. Realizaci programů, které schválí Rada (ministrů) Evropy a Evropský parlament, má na starosti Evropská komise. Programy pak spadají do kompetence jednotlivých oddělení Komise. Každý program má vlastní pravidla tematické koncepce a výběrového řízení projektů.

Přehled programů, které se týkají oblasti kultury

MEDIA PLUS - program pro audiovizi

Pro přímou podporu kulturních aktivit, je vedle programu CULTURE 2000, určen program na podporu audiovizuální tvorby - MEDIA PLUS.

Program MEDIA PLUS s rozpočtem 400 milionů EUR na období let 2001-2005 podporuje výrobu, distribuci a propagaci evropských audiovizuálních děl.

Podpora se týká televizní a filmové produkce, původních dokumentárních děl, animovaných děl a multimédií. Program by měl být prodloužen do roku 2006.

Finanční podporu v rámci programu Media plus využívají producenti, televize, firmy zaměřené na nová média, distributoři, prodejci, ale i filmové školy, pořadatelé tvůrčích dílen a organizátoři festivalů.

V rámci programu je vyčleněno 50 milionů EUR pro program MEDIA TRAINING, jehož smyslem je proporovat akce zaměřené na další vzdělávání profesionálů v audiovizi (managment, scenáristika, nové technologie, animovaný film atd.). Také do tohoto - stejně jako do celého programu MEDIA PLUS - mají přístup i čeští zájemci.

Informace o programu Media naleznete na stránkách její české kanceláře:

MEDIA Desk Česká republika
Daniela Kučmášová, ředitelka
Andrea Řezníčková, Anna Kábelová
Národní 28
110 00 Praha 1
Tel: 221105209-210
http://www.mediadesk.cz

Informace o programu dále naleznete na stránkách EU:
http://europa.eu/comm/avpolicy/media/index_en.html

Vzdělávání a příprava v humanitních oborech

Kromě vzdělávací činnosti v rámci programu MEDIA PLUS vytvořila Evropská komise několik programů, zaměřených na vzdělávání v oblasti kultury.

Vzdělávací programy SOCRATES II a LEONARDO DA VINCI (na něž bylo vyčleněno až 1,15 milionu EUP na období 200_2006) poskytují financování zejména vzdělávacím a výukovým projektům v humanitních oborech, podporují vzdělávací projekty na školách zaměřených na kulturní problematiku a financují rovněž projekty na zvyšování kulturního povědomí. Jedním z klíčových témat těchto programů je důraz na výuku jazyků.

Program YOUTH (520 milionů EUR na 2000-2006) zasahuje do sektoru kultury tím, že financuje výměnné pobyty mladých lidí se zaměřením na kulturní témata, neplacené pobytny, během kterých se mladí Evropané podílejí na rekonstrukci kulturních památek, jakož i iniciativy mladých lidí v oblasti umění atd.

Do zmíněných programů má Česká republika přístup. K účasti v těchto programech, které jsou řízeny na evropské úrovni, se lze přihlásit v jejich českých kancelářích (s tím, že u některých typů projektů je pak nutné kontaktovat přímo Evropskou komisi).

Socrates II - všeobecně vzdělávací program

Program Socrates II je koncipován na období 2000 - 2006 a zahrnuje soubor specializovaných podprogramů, v jejichž rámci se realizují projekty, stáže, výměny a odborné semináře. Program otevírá možnosti spolupráce pro školy, jednotlivé učitele i další subjekty v oblasti vzdělávání - např. neziskové organizace. Zahrnuje celé vzdělávací spektrum - od materřských a základních škol, přes střední školy, odborná učiliště, vyšší odborné školy, až po školy vysoké.

Tři základní podprogramy programu Socrates:

 • Comenius - Program pro spolupráci všech stupňů škol, zaměřený na oblast všeobecného vzdělání. Podporuje projekty zaměřené na spolupráci škol, jazykové projekty, například výměnné studijní pobyty žáků i učitelů a projekty týkající se rozvoje škol.
 • Erasmus - Program pro vysoké školy. Program podporuje zahraniční studentská i pedagogická stipendia v zemích EU, výměnné pobyty pedagogů nebo společné přípravy studijních programů i programů v rámci řešení projektů tzv. tematických sítí. V současné době v rámci tohoto programu spolupracují skoro všechny evropské vysoké školy i neuniverzitního typu.
 • Grundvig - program pro vzdělání dospělých nebo-li celoživotní vzdělání. Je otevřený jak klasickým vzdělávacím institucím tak i neziskovým organizacím, knihovnám, muzeím, médiím, vydavatelstvím, apod.

Další navazující podprogramy programu Socrates:

 • Lingua - Program pro zkvalitnění jazykové vybavenosti učitelů a žáků. Podporuje jazykovou přípravu a rozšíření spektra jazykových znalostí na všech úrovních vzdělání a také vývoj souvisejících učebních pomůcek.
 • Minerva - Program pro podporu otevřeného a distančního vzdělávání a informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání.
 • Průzkum a inovace - Arion,Naric - Cílem programu je dialog na téma základních otázek a problémů v oblasti vzdělávání v zúčastněných zemích. Aktivita Arion je zaměřena na zkvalitnění řídících procesů ve vzdělávání, Eurydice je program pro srovnávání vzdělávacích systémů a úkolem programu Naric je spolupráce v oblasti uznávání dokladů o vzdělání.
 • Společné akce - Program pro užší spolupráci mezi programem Socrates a dalšími programy EU, jako např. Leonardo, Youth apod. formou projektové spolupráce na společné téma.
 • Doplňkové aktivity - Do tohoto oddílu lze zařadit aktivity, které nejsou součástí žádného podprogramu, přesto jsou však podstatné pro dosahování cílů vytýčených programem Socrates. V rámci tohoto programu lze žádat o podporu např. při šíení výsledků projektové činnosti, organizaci seminářů a konferencí, přípravě projektových manažerů apod.

Socrates Office
U lužického semináře 13, 118 00 Praha 1
Tel.: 257 530 504
e-mail: info@socrates.cz
http://www.socrates.cz

Leonardo da Vinci - program odborného vzdělání

Program je zaměřen na podporu rozvoje kvality, inovace a evropské dimenze v systémech a praxi odborného vzdělávání. Jeho cílem je i podpora celoživotního vzdělávání. Do programu má přístup i Česká republika.

Druhy projektů, které mohou získat podporu v rámci programu:

 • Projekty mobilit - Projekty stáží a výměn. Stáží se rozumí odborná praxe v zahraničí, které se mohou účastnit: mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání (žáci a studenti odborných středních a vyšších škol), studenti vysokých škol, mladí pracovníci, čerství absolventi, mladí nezaměstnaní lidé. Výměna slouží k získávání a výměně informací o způsobech a metodách odborného vzdělávání v zahraničí a účastnit se jí mohou: manažeři lidských zdrojů v podnicích; učitelé, lektoři, specialisté odpovědní za odborné vzdělávání; kariéroví poradci, jazykoví specialisté
 • Pilotní projekty - Cílem projektů je zlepšování kvality a podpora inovací odborného vzdělávání. Výsledkem projektu musí být hmotný produkt, např. osnova kurzu, učební text, software apod.
 • Projekty sítí organizací - Cílem projektů nadnárodních sítí organizací je získávat, shromažďovat a využívat evropské znalosti, zkušenosti a inovační přístupy v oboru odborného vzdělávání, zlepšovat analýzy a prognózy požadavků na dovednosti, šířit v rámci EU výstupy kooperačních sítí a výsledky projektů
 • Projekty databází, průzkumů a analýz (referenční materiály) - Tyto projekty přispívají k: vytváření srovnatelných dat o systémech odborného vzdělávání, uskutečňování výzkumů a analýz, sledování a šíření nejlepších postupů a ucelené výměně informací
 • Projekty jazykových dovedností - Nadnárodní cizojazyčné projekty se zaměřují na vývoj, testování, validaci, posuzování a šíření inovativních výukových materiálů pro cizí jazyky, inovativní pedagogické metody odpovídající specifickým potřebám jednotlivých profesních oblastí či ekonomických sektorů

Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Národní agentura programu Leonardo da Vinci
Opletalova 25
110 00 Praha 1
Telefon: 224 500 522
E-mail: leonardo@nvf.cz
http://www.nvf.cz/leonardo/index.htm

Youth (Mládež) - program neformální výchovy a vzdělávání

Program podporuje výměnné pobyty, dobrovolnou službu a další aktivity. Youth je určen všem mladým lidem - organizovaným i neorganizovaným - ve věku 15-25 let, pracovníkům s mládeží, vedoucím skupin, organizátorům projektů, metodickým poradcům, organizacím pracujícími s mládeží, místním úřadům a institucím zaměřeným na oblast mimoškolního vzdělávání. Cílem programu je pomoci mladým lidem získávat nové vědomosti, zkušenosti, dovednosti a kvalifikaci, integrovat se do společnosti, rozvíjet vlastní iniciativu, překonávat bariéry přístupu ke vzdělávání, překonávat předsudky vůči jakýmkoli odlišnostem, projevit svou solidárnost v Evropě i širším světovém měřítku.

Program s rozpočtem 520 milionů EUR na období let 200-2006 zasahuje do sektoru kultury např. tím, že financuje výměnné pobyty mladých lidí se zaměřením na kulturní témata, podporuje neplacené pracovní pobyty, během nichž se mladí Evropané podílejí na rekonstrukci kulturních památek, i specifické iniciativy mladých lidí v oblasti umění.

Program zahrnuje následující akce:

 • Akce 1 - mezinárodní výměny mládeže: Příležitosti pro skupiny mladých lidí získat nové přátele, rozvíjet spolupráci, diskutovat o různých tématech, poznat evropské země a jiné kultury. Tyto výměnné pobyty skupin mládeže mají pedagogický neformálně vzdělávací cíl. Výměn se mohou účastnit formální či neformální skupiny mladých lidí ve věku 15 - 25 let. Celkový počet účastníků výměny je minimálně 16 a maximálně 60.
 • Akce 2 - evropská dobrovolná služba: Zkušenost nového druhu a příležitost naučit se něčemu novému a přispět něčím novým své hostitelské komunitě. Zároveň je EVS programem EU pro neformální výchovu a vzdělání, otevřeným všem mladým lidem bez nároku na předchozí kvalifikaci. Aktéry EVS jsou: dobrovolník ve věku 18 - 25 let, vysílající organizace, hostitelská organizace
 • Akce 3 - iniciativy mládeže: projekty místního, regionálního, národního i evropského rozsahu, které vznikají z potřeby skupiny mladých lidí realizovat svůj nápad samostatně, případně za pomoci zkušenějšího poradce nebo pracovníka s mládeží. Projektů se mohou zúčastnit skupiny mladých lidí ze zemí zapojených do programu Mládež ve věku 15 až 25 let. Skupinu by měli tvořit nejméně čtyři lidé, z nichž jeden převezme zodpovědnost za předložení žádosti a podpis smlouvy.
 • Akce 4 - společná opatření: tato akce je souhrnně zaměřena na oblasti formálního i neformálního vzdělávání, kvalifikace, výzkumu mládeže, apod.
 • Akce 5 - podpůrná opatření: v rámci podpůrných opatření jsou podporovány projekty seminářů, konferencí, přípravných cest, pracovních stáží i semináře pro mladé lidi, kteří si chtějí rozšířit obzory.

Národní agentura programu EU "Mládež"
Na poříčí 12, 115 30 Praha 1
Tel.: 224 872 280-4
e-mail: youth@youth.cz
http://www.youth.cz

EURODESK

informační kancelář evropské sítě, poskytující informace v oblasti vzdělávání, školení a aktivit mládeže o programech EU, ale i o programech národních a regionálních a možnosti jejich grantové podpory.

http://www.eurodesk.cz/

Technologický výzkum

6. Rámcový program - program pro výzkum a technologický vývoj

6. rámcový program, navazující na předchozí aktivitu - 5. rámcový program, je vypsán na období 2002-2006. Rámcový program je hlavním nástrojem EU pro vytvoření evropského výzkumného prostoru. Ve srovnání s předchozími rámcovými programy sošlo v 6. RP k významným změnám pokud jde o velikost, zaměření a nástroje vytvořené k realizaci programu. Jeho hlavní aktivity, které by měly zapojovat široké spktrum odborníků, jsou orienmtovány za tzv. Integrované projekty a Sítě excelence. Důraz je kladen na zapojení malých a středních podniků.

K základním cílům programu patří: integrovat výzkum ve vybraných tematických prioritách, v nichž by Evropa měla dosáhnout vysoké přidané hodnoty, vytvoření nástrojů, vedoucích k silnějšímu propojení národních, regionálních a dalších evropských aktivit, i k zajištění vysoké efektivity řešení výzkumných problémů a patřičnou autonomii řešitelkých týmů, umožnění takové strukturování výzkumu, které Evropě zajistí významnou pozici v rozvíjení lidských zdrojů a v mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu.

V 6. rámcovém programu pokračuje program IST (informační technologie - zlepšení přístupu ke sbírkám v digitální i tradiční podobě, zlepšování funkčnosti databází, vizualizační techniky, technologie na záchranu kulturního dědictví): v jeho rámci jde zejména o pasáž 2.3.1.12 - technology-endhanced learning and access to cultural heritage - a pasáž 2.3.2.7 - cross-media content for leisure and entertainment.

Zajímavé publikace z této oblasti a odkazy na projekty můžete prostudovat na:
http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/publications.htm

Informace o programu Vám poskytne:

Technologické centrum AV ČR - Národní kontaktní organizace pro 6. Rámcový program EU
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
Ing. Eva Hillerová, RNDr.Vladimír Albrecht
Tel.: 220 390 702
Fax: 220 922 698
e-mail: hillerova@tc.cas.cz, albrecht@tc.cas.cz
http://www.tc.cz/content/
http://www.cordis.lu/fp6/
http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/intex.htm

Digitální produkty a služby

eContent - program pro rozvoj digitální sféry

Program, na něž bylo na léta 2001-2005 vyčleněno 100 milionů EUR, je zaměřen na komerční využití evropského digitálního obsahu. Jeho cílem je podpora produkce, využívání a šíření evropskýcn digitálních produktů a služeb prostřednictvím spolupráce mezi firmami i institucemi z veřejného i soukromého sektoru. Klíčové akce, na něž se podpora zejména zaměřuje, souvisejí mj. se službami veřejného sektoru, ve kterých se využívají informace, nově vyvíjené digitální databáze a nezbytné softwarové nástroje.

Klíčové akce mohou být zaměřeny i na taková témata jako je: umění, kulturní dědictví, archivy, knihovny a turistický ruch. Program řeší rovněž otázky vícejazyčného přístupu k multimediálním produktům a službám, distribuovaným prostřednictvím digitálních sítí, a jejich přizpůsobení místním potřebám.

Program je otevřen všem typům právních subjektů, t.j. průmyslovým a komerčním firmám včetně malých a středních podniků (MSP), univerzitám, organizacím zaměřeným na vyšší vzdělávání, asociacím a organizacím veřejného sektoru, atd. Program se týká zejména poskytovatelů internetových služeb, elektronických informací a tvůrců aplikací, institucí státní správy a kulturních zařízení, integrátorů a distributorů elektronického obsahu, poskytovatelů jazykových služeb, účastníků trhu s autorskými právy, investorů a začínajících společností na trhu s digitálním obsahem (tzv. start-ups).

Technologické centrum AV ČR - Národní kontaktní organizace pro program eContent
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6
Tel.: 220 390 700
e-mail: ist@tc.cas.cz , econtent@tc.cas.cz
http://www.econtent.cz
http://www.cordis.lu/econtent/

Životní prostředí

LIFE - program pro ochranu životního prostředí

Program LIFE III (640 milionů EUR na 2000-2004) poskytuje finance na ochranu životního prostředí a podporuje využití celého potenciálu přírodních krás zemí EU a třetích zemí.

V současnosti se jedná o prodloužení programu do roku 2006. Uzávěrka pro rok 2004 vypršela a výzva k předkládání žádostí pro rok 2005 ještě nebyla vydána. Program v ČR administruje Ministerstvo životního prostředí, odbor integrovaného financování.

Kontakt: MŽP, Mgr. Michal Petrus, tel: 267 12 28 98

http://www.env.cz
http://www.europa.eu/comm/environment/life/home.htm

Spolupráce měst a obcí

TOWN TWINNING - program spolupráce měst a obcí

Twinningový program financuje:

 • Setkání občanů partnerských měst a municipalit
 • Konference s tématikou Evropanství související s partnerstvím měst, dále školení a semnáře pro twinningové pracovníky

Program je určen městům a obcím a jejich twinningovým organizacím či výborům, dalším úrovním místní a regionální samosprávy a federacím a sdružením místních samospráv. Otevřen je členským zemím EU a zemím vstupujícím do EU od 1. května 2004 - Česká republika tedy má do programu přístup. Na rok 2004 byla vypsána Výzva k podání žádostí, které mohou být zasílány - dle příslušných uzávěrek - v průběhu celého roku.

Svaz měst a obcí České republiky
Zahraniční oddělení
Pacovská 31, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 733 589
Fax: 241 733 586
E-mail: smocr@smocr.cz
http://www.smocr.cz

Magistráty měst - Informace na stránkách EU:
http://www.europa.eu/comm/culture/index_en.htm

Spolupráce se třetími zeměmi

Evrospká unie uzavřela řadu smluv o spolupráci nebo přidružení s nečlenskými státy ve třední a východní Evropě, Asii, Latinské Americe, Středomoří, v Africe, Karibské oblasti a Tichomoří. Všechny tyto smlouvy obsahují ustanovení týkající se kultury, které umožňují financování projektů prostřednictvím programů spolupráce s těmito zeměmi. Pro řízení všech programů byl pod názvem EuropeAid zřízen úřad pro spolupráci.

EuropeAid

EuropeAid cooperation office:
http://europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm

  ©2001 Rubin s.r.o.