Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Hrvatska.sk
Kvalitné dovolenky v Chorvátsku na rok 2018. Apartmány a hotely.

Grily Weber
Grily Weber

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

Výtvarné umění

 • Ministerstvo kultury ČR

  Odbor umění a knihoven vypisuje každoročně výběrové řízení na udělení grantů pro fyzické a právnické osoby pro oblast profesionálního výtvarného umění, architektury, designu a uměleckých řemesel. Granty na neprofesionální výtvarné aktivity jsou také poskytovány v rámci oblasti regionální a národnostní kultury. Granty v oblasti profesionálního výtvarného umění, architektury, designu a uměleckých řemesel jsou určeny na podporu veřejně prospěšných projektů se zaměřením na: výstavní projekty, rezidenční pobyty, tvůrčí dílny a sympozia mezinárodního a celostátního charakteru, podporu mladých umělců, teoretiků a kurátorů, odborné periodické publikace, odborné neperiodické publikace, podporu činnosti galerií a odborných profesních organizací, interdisciplinární projekty s těžištěm ve výtvarném umění, podporu uměleckých řemesel a designu.

  Odbor regionální a národnostní kultury podporuje neprofesionální tvorbu i v oblasti výtvarného umění.

  Ministerstvo kultury ČR
  Odbor umění a knihoven
  Maltézské nám. 471/1
  118 11 Praha 1
  Tel.: +420 257 085 206
  Fax: +420 233 371 868
  http://www.mkcr.cz

  Ministerstvo kultury ČR
  Odbor regionální a národnostní kultury
  Maltézské nám. 471/1
  118 11 Praha 1
  Tel.: +420 257 085 253
  Fax: +420 233 311 444

 • Nadace Český fond umění

  NČFU poskytuje příspěvky na podporu projektů v oblasti výtvarného umění.

  Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1
  Tel.: +420 224 932 938
  Fax: +420 224 934 318
  E-mail: info@nadace-cfu.cz

 • Nadace a centrum pro současné umění

  Nadace spravuje grantový program, jehož cílem je podpora vzniku a veřejné prezentace děl současného umění se zřetelem na vysokou uměleckou kvalitu a předpokládané společenské působení předložených projektů. Přednost je dávána inovačním projektům umělců neetablovaných na výtvarné scéně. Zároveň má program napomoci integrování domácí scény do mezinárodního kontextu.
  Udělovány jsou tyto granty:
  - výroční grant na podporu konkrétního projektu v oblasti současného - výtvarného umění
  - výroční grant na realizaci uměleckého díla ve veřejném prostoru
  - výroční grant na podporu uměleckých projektů sociálních minorit
  - doplňkový grant udělovaný 4x ročně v maximální výši 20 000,-Kč.

  Jelení 3, 118 00 Praha 1
  Tel.: +420 224 373 178
  Fax: +420 257 320 640
  E-mail: ludvik.hlavacek@fcca.cz
  http://www.fcca.cz

 • Nadace české architektury

  Posláním NČA je podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury. Klade si za cíl zvyšovat obecný zájem veřejnosti o architekturu. Udělenými nadačními příspěvky usiluje o systematickou podporu zejména výstavní a publikační činnosti jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost. Snaží se soustavně podporovat ediční záměry, které budou vzdělávat a kultivovat českého čtenáře. Dále jako důležitou chápe nadace reprezentaci české architektury v zahraničí i zprostředkování významných zahraničních architektonických výstav v České republice. Nadace nepřispívá na profesní aktivity architektů ani na architektonické školství.

  Sídlo: Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1
  Kancelář: Masarykovo nábř. 250 (budova Mánes), 110 00 Praha 1
  Tel./fax.: +420 224 932 929
  E-mail: nca@nca.info
  http://www.nca.info

 • ABF- Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

  Posláním nadace je soustavná péče o rozvoj architektury, o estetickou, technickou, ekonomickou, zdravotní a sociální kvalitu výstavby a jejího průmětu do tvorby životního prostředí, dále systematická podpora tohoto záměru výzkumem, informacemi, vzdělávací činností a podporou soukromého podnikání a v neposlední řadě organizování a využívání domácích a zahraničních partnerů a koordinace jejich činnosti pro rozvoj měst, obcí a pro ochranu jejich architektonických a uměleckých památek a krajiny.

  Václavské nám. 31, Praha 1
  Tel.: +420 224 225 001, +420 224 228 910
  Fax: +420 224 233 136
  E-mail:nadace@abf.cz
  http://www.abf.cz/nadace/

 • Grantový program na podporu fotografie

  Program vznikl v roce 2002 z iniciativy společnosti Gema art s. r. o., PFF, majetková a. s. a Správy českých center. Podpora je určena fotografům (amatérským i profesionálním) trvale žijícím v Čechám. Hlavním cílem programu je dlouhodobá podpora fotografie v ČR.

  c/o Divadelní ústav
  Celetná 17, 110 00 Praha 1
  Tel.: +420 224 818 470
  Fax: +420 224 817 334
  E-mail: info@fotogrant.cz
  http://www.fotogrant.cz

 • Tranzit

  Tranzit je dlouhodobá iniciativa v oblasti současného výtvarného umění založená Erste Bank Group. Tranzit je zaměřen na oblast střední a východní Evropy. V počáteční fázi vyvíjí aktivitu především v České a Slovenské republice a Rakousku. Tranzit je rozmanitý a flexibilní program, který je založen na víře, že probíhající transformace v současné společnosti a umění potřebuje podporu přesvědčivých vizí. Tranzit podporuje především mezinárodní aktivity.
  Tranzit poskytuje podporu formou:
  - spolupracujícího partnerství (včetně skromných finančních prostředků) na rozvoj ideí, výzkumu, projektové realizace a analýz
  - podíl na vytváření sítí pro kulturní tvorbu na mezinárodní úrovni
  - vzájemné výměny znalostí a zkušeností
  Tranzit nepracuje na základě výběrových řízení. Tranzit poskytuje malé cestovní a výzkumné granty.

  E-mail: office@tranzit.org
  http://www.tranzit.org

  Pro získání informací a navázání kontaktů

 • Futura

  Centrum Futura je neziskové zařízení založené v roce 2003, jehož cílem je vybudovat a provozovat v Praze otevřené a snadno přístupné fórum nabízející širší veřejnosti kontakt se současným výtvarným uměním. Futura nabízí jak domácím, tak i zahraničním umělcům a uměleckým institucím možnosti realizace výměnných projektů a spolupráce, které logicky povedou k formování nového a různorodého publika a k upevnění vazeb mezi Českou republikou a zahraničím. Výměnné programy uskutečňované ve spolupráci s jinými význačnými galeriemi a institucemi, jakož i účast na významných mezinárodních výstavách a festivalech patří ke klíčovým činnostem centra.

  Holečkova 49, 150 00 Praha 5
  Tel.: +420 251 511 804
  E-mail: info@futuraprojekt.com
  http://www.futuraprojekt.com

  Ceny

 • Společnost Jindřicha Chalupeckého

  Společnost uděluje výroční prestižní cenu pro mladé výtvarné umělce České republiky. Soutěž je určena pro občany ČR, kteří do konce příslušného roku vyhlášení soutěže nepřekročí věk 35 let. Zakladatelé Společnosti chtějí přispět k povznesení úrovně českého moderního výtvarného umění a uchování památky myšlenkového odkazu Jindřicha Chalupeckého, jemuž se boj o osud českého moderního umění stal životním posláním.

  Opatovická 18, 110 00 Praha 1
  Tel.: +420 224 930 426
  Fax: +420 224 913 685
  E-mail: chalupecky@hotmail.com
  http://www.jchalupecky.cz

  ©2001 Rubin s.r.o.