Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Hrvatska.sk
Kvalitné dovolenky v Chorvátsku na rok 2018. Apartmány a hotely.

Grily Weber
Grily Weber

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

Víceoborové

  České organizace, nadace, pobočky...

  České organizace a nadace s regionální působností

  Podpora prezentace zahraniční kultury a umění v ČR

  Podpora prezentace české kultury a umění v zahraničí

  Mezinárodní nadace – podpora mezinárodních projektů

  Švýcarsko

  Německo

  Pro získání informací a kontaktů

  České organizace, nadace, pobočky...

 • Ministerstvo kultury ČR

  Jednotlivé odbory vyhlašují každoročně grantová řízení a udělují příspěvky v rámci programů pro příslušné kulturní oblasti: divadlo, literatura, výtvarné umění, hudba, audiovize a masmédia, církve, knihovny, veřejné informační služby knihoven, muzea a galerie, regionální národnostní kultura, integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, kulturní spolupráce se zahraničím atd.

  Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1
  Tel.: +420 257 085 111
  Fax.: +420 224 318 155
  E-mail: posta@mkcr.cz
  http://www.mkcr.cz

 • Samospráva

  Grantové řízení pro kulturní projekty vypisují také magistráty, jednotlivé městské části, městské úřady, krajské úřady apod.
  Konkrétní místo nejlépe naleznete na stránkách Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), kde jsou k dispozici tyto adresáře: adresář krajských úřadů s kontakty na vedoucí kulturních odborů i radních zodpovědných za kulturu a adresář magistrátů a obcí s rozšířenou působností.
  Další odkazy , kde je možné nalézt další údaje a informace naleznete na našich internetových stránkách pod menu Kontakty a odkazy – Státní správa a samospráva.

  http://www.ipos-mk.cz/t.asp?TID=1
  http://www.ipos-mk.cz/st_ku.asp
  http://www.ipos-mk.cz/st_magistraty.asp
  http://www.ipos-mk.cz/st_obceplus.asp

 • Státní fond kultury

  Státní fond kultury je spravován Ministerstvem kultury ČR a každoročně vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů v nejrůznějších oblastech (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, časopisy, spolupráce se zahraničím).
  Žadatelem o poskytnutí prostředků Fondu může být právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.

  Ministerstvo kultury ČR
  Státní fond kultury
  Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1
  Tel.: +420 257 085 111
  Fax: +420 224 317 261
  E-mail: fondkult@mkcr.cz
  http://www.mkcr.cz/categories.php?id=322

  Úřadovna
  Ministerstvo kultury ČR
  samostatné odd. správy státních fondů
  Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
  E-mail: hana.tomaskova@mkcr.cz

 • UNESCO – Česká kancelář

  Česká kancelář UNESCO je tuzemskou pobočkou mezinárodní organizace zabývající se ochranou kulturního dědictví, významných památek, ale i zachováním kulturní různorodosti, ať už jde o řeč, literaturu, výtvarné umění či hudbu. UNESCO vypisuje také granty pro oblast mezinárodní spolupráce.
  Participační program UNESCO
  UNESCO prostřednictvím svého participačního programu přispívá na úhradu celkových nákladů konkrétních projektů, které musí být jejich realizátory spolufinancovány. Předkládané projekty musí spadat do oblasti působnosti UNESCO a musí rozvíjet priority programu schváleného Generální konferencí. Jedná se v podstatě o systém grantového řízení, jehož pravidla stanoví Generální konference. Platí to i pro Českou republiku, která v letech 2000-2001 uspěla s jedenácti žádostmi. Žádosti o finanční příspěvek v rámci participačního programu musí být předloženy sekretariátu UNESCO, který je tradičně začíná posuzovat okamžitě po jejich doručení. Pro období let 2002-2003 bylo za Českou republiku předloženo dvanáct projektů.

  Ministerstvo kultury ČR
  Referát UNESCO
  Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1
  Mgr. Michal Beneš, CSc.
  Tel.: +420 257 085 299
  Fax: +420 224 310 668
  E-mail: benesm@mkcr.cz, michal.benes@mkcr.cz
  http://www.czechembassy.org/wwwo/mzv/default.asp?ido=7577&idj=1&amb=1&ikony=&trid=3&prsl=&poccl http://www.mkcr.cz

 • Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

  Posláním Nadace je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa, přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporovat studující na českých vysokých školách a jejich absolventy v souladu s vůlí zakladatele Nadace. Nadace uděluje nadační príspěvky na vědeckou, literární a uměleckou činnost prostřednictvím stipendií výjimečným jednotlivcům ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého příspěvku.
  Nadace uděluje několik cen:
  Cena Josefa Hlávky je určena pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky.
  Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti.
  Literární cena Josefa Hlávky je udělována za nejlepší publikaci v oblasti vědecké literatury.
  Mimořádná cena Josefa Hlávky je určena jako ocenění pro mimořádné vědecké nebo umělecké dílo.
  Nadace také spravuje prostředky z Nadačního investičního fondu.

  Vodičkova 17, 110 00 Praha 1
  Tel.: +420 224 947 691, +420 224 948 752
  Fax: +420 224 947 690
  E-mail: info@hlavkovanadace.cz
  http://www.hlavkovanadace.cz

 • Nadace Život umělce

  Nadace vyvíjí svou činnost ve třech oblastech:
  1) Aktivní podpora mladých činných umělců – zprostředkování konkrétních grantů posluchačům konzervatoří, vysokých uměleckých škol a začínajícím mladým profesionálním umělcům – stáže, mistrovské kurzy, účast na významných soutěžích doma i v zahraničí a systematická podpora projektů mladých po ukončení studia (při přechodu do profesionální reality).
  2) Granty a podpory pomáhají při realizaci umělecké tvorby, především při hledání nových přístupů jak v oblasti koncertní, divadelní, tak i v oblasti taneční. Podpora při oceňování vítězů soutěží, která může pomoci k nabytí co největší profesionality především mladých umělců, a tím i podpora kultury a kulturnosti české populace. Správní rada počítá i s okamžitou podporou významných kulturních projektů, které jsou již těsně před realizací a z nenadálých příčin by nemohly být realizovány.
  3) Neméně důležitá jako podpora mladých činných umělců je i podpora seniorů. Vedle pomoci při průběžném řešení sociálních a zdravotních problémů věnovat velkou část podpor těm významným uměleckým seniorům, kteří ke konci života zůstávají osamoceni.

  Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1
  Tel.:+420 224 142 295 (asistentka ředitele)
  Tel./fax: +420 224 142 289
  E-mail: nadacezivotumelce@volny.cz
  http://www.nadace-zivot-umelce.cz

 • Nadace Duhová energie

  Zakladatelem a nejvýznamnějším dárcem Nadace Duhová energie je ČEZ a. s. Nadace Duhová energie poskytuje nadační příspěvky v rámci správní radou dvakrát ročně vyhlašovaných programů a grantových řízení. O nadační příspěvek se mohou ucházet právnické osoby a občanská sdružení mající vztah k regionu, v němž se nachází některá z organizačních jednotek ČEZ, resp. společnost skupiny ČEZ. Na budoucí období schválila Nadace strategii své podpory v těchto programech: Duhová energie vzdělávání, Duhová energie pro zdraví, Duhová energie kultuře a Duhová energie regionům. V oblasti kultury jsou nadační příspěvky určeny na podporu výjimečných projektů české kultury, talentovaných mladých umělců, podporu vybraných regionálních projektů a donátorství v oblasti výtvarného umění a filmu.

  Seifertova 570/55, 130 00 Praha 3
  Tel.: +420 271 136 720
  Fax: +420 271 136 725
  e-mail: nadace1.hsp@mail.cez.cz
  http://www.duhovaenergie.cz

 • Nadace Charty 77

  Nadace Charty 77 se profiluje v oblasti sociálně humanitární. Nadace se dále angažuje v oblasti lidských práv, vzdělávání a kultury. Vyhlašuje několik cen, pořádá benefiční divadelní představení, unikátní výstavy a aukce výtvarných děl.
  Kulturní fond Nadace Charty 77 podporuje malé projekty především z oblasti kultury a vzdělávání, okrajově i z oblasti lidských práv. V oblasti vzdělávání se zaměřuje na podporu krátkodobých stáží, konferencí a stipendií z oblasti kultury. Jde rozsahem o malý fond spravovaný ředitelem nadace a režisérem Janem Kačerem. Podporu lze získat např. na cestovní náklady, registrační konferenční poplatky, na částečné náklady spojené s uvedením nové inscenace, vybavením nově vznikající divadelní scény apod. Žádost musí byt konkrétní, s jasným rozpočtem a přehledem finančního krytí. Přílohou by mělo být pozvání na konferenci, na festival, na pracovní seminář apod. Je požadováno nejméně jedno doporučení od renomované osobnosti z oboru, v němž žadatel o podporu žádá.

  Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
  Tel.:+420 224 214 452, +420 224 230 216, +420 224 225 092
  Fax: +420 224 213 647
  E-mail: charta77@bariery.cz
  E-mail: charta77@mbox.vol.cz
  http://www.bariery.cz/nadace

 • Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

  VIZE 97 podporuje obecně prospěšné cíle zejména v ČR, a to v oblasti kulturní, zdravotní, sociální a vzdělávací. Zaměřuje se především na poskytování stipendií a hrazení cestovních nákladů.

  Voršilská 10, 110 00 Praha 1
  Tel.: +420 234 097 811
  Fax: +420 234 097 812
  E-mail: nadace@vize.cz
  http://www.vize.cz

 • Nadace Preciosa

  Nadace Preciosa je firemní nadace společnosti Preciosa. Podporuje obecně prospěšné aktivity, mj. i z oblasti umění a kultury. Nadace pomáhá rozvoji knihoven, divadel, galerií, uměleckých škol a dalších kulturně vzdělávacích institucí; podporuje činnost hudebních, pěveckých, folklórních a obdobných zájmových skupin dětských i pro dospělé, přispívá na vydávání publikací, tvorbu uměleckých děl, na rekonstrukce a údržbu kulturních památek a jiných objektů. Tyto aktivity mají velmi rozmanitý charakter. Každoroční podpora patří zejména Národní knihovně v Praze a Státní vědecké knihovně v Liberci. Největší dary směřovaly na vybavení divadel v Jablonci nad Nisou a Liberci.

  Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou
  Tel.: +420 488 115 393
  Fax: +420 488 115 761
  E-mail: info@nadace.preciosa.cz
  http://www.nadace.preciosa.cz

 • Nadace VIA

  Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v ČR. Podporuje rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli. Podporuje rozvoj neziskových organizací, např. nejrůznějších spolků a sdružení.
  Programové oblasti: podpora místních iniciativ - projekty místního rozvoje v ekologické, kulturní i sociální oblasti, rozvoj neziskových organizací, rozvoj filantropie. Nadace vypisuje konkrétní programy (např. v programu Místní rozvoj je možné žádat o podporu na místní kulturní aktivity).

  Jelení 195/9, 118 00 Praha 1
  Tel.: +420 233 113 370
  Fax: +420 233 113 380
  E-mail: via@nadacevia.cz
  http://www.nadacevia.cz

 • Vzdělávací nadace Jana Husa

  Vzdělávací nadace Jana Husa podporuje vyšší a občanské vzdělávání a inovaci učebních předmětů v humanitních oborech na vysokých školách. Při udělování grantů se zaměřuje na spojení kultury se vzděláváním.

  Žerotínovo náměstí 9, 602 00 Brno
  Tel.: +420 549 491 049, +420 549 491 059
  Fax: +420 549 491 050
  E-mail: vnjh@ics.muni.cz
  http://www.vnjh.sk

 • Nadace Open Society Fund Praha

  Česká pobočka mezinárodní nadace podporuje především rozvoj otevřené společnosti. Disponuje rozmanitými typy programů zaměřenými na vzdělání, občanskou společnost, veřejnou správu, právní problematiku, umění a kulturu, podporu publikování či mezinárodní spolupráci.
  Podpora umění a kultury
  Program podpory umění a kultury je od vzniku Nadace nedílnou součástí podpory rozvoje otevřené společnosti. V současné době jsou grantové programy nadace zaměřené na podporu umění a kultury ukončovány a nová grantová řízení již nebudou vypisována. Na jaře 2003 se program pro umění a kulturu zásadním způsobem transformuje a vzniká ProCulture.
  ProCulture je výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu, jehož úkolem je posilovat roli nestátních neziskových organizací v oblasti umění a kultury, poskytovat cílenou asistenci a vzdělávací produkty, které napomohou kulturním organizacím při jejich profesionalizaci, dále pak informovat a prosazovat dobré příklady a praxe z oblasti kulturní politiky. Centrum bylo založeno jako součást Otevřené společnosti o. p. s.

  Seifertova 47, 130 00 Praha 3
  Tel.: +420 222 540 979
  Fax: +420 222 540 978
  E-mail: osf@osf.cz
  http://osf.cz

  ProCulture
  E-mail: info@proculture.cz
  http://www.proculture.cz

 • Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

  NROS podporuje občanské neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, a které přispívají k soužití a toleranci menšin nebo jinak oživují zájem občanů (zejména mladých lidí) o místní rozvoj a veřejný život. V rámci nadace existují specializované programy a fondy, které – v souladu s výše uvedeným zaměřením – finančně podporují také projekty a akce zasahující do oblasti kultury. NROS dosud vyhlašovala grantová řízení v rámci programu PHARE.
  NROS také administruje tzv. Globální grant v rámci unijních strukturálních fondů. Globální grant je však zaměřen na sociální služby. Více na internetových stránkách NROS:

  Jelení 196/15, 118 00 Praha 1
  Tel.: +420 233 356 173
  Fax: +420 233 354 708
  E-mail: nros@nros.cz
  http://www.nros.cz

  České organizace a nadace s regionální působností

 • Nadace Veronica

  Nadace si klade za cíl vytvářet prostor pro setkávání a spolupráci různých osobností a skupin vedených společným úsilím vnímat jednotu lidského života, umění, tradic a životního prostředí. V Brně i v regionech jde především o pořádání akcí, které neformálně propojují různé obory s ochranou přírody, podporují šetrný vztah k přírodě a uchovávání tradičních hodnot krajiny, mají výrazný kulturní náboj a dovedou oslovit širokou veřejnost. Podporou malých projektů s přesahem do ekologie, vědy a umění a pomocí místním vůdčím osobnostem chce nadace zdůrazňovat význam „malých lidských činů" v úsilí ctít a ochraňovat životní prostředí.
  Přestože má nadace sídlo v Brně, soustřeďuje se především na podporu venkovských regionů. Nadace vyhlašuje grantová řízení v oblastech:
  Místní a regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a Slezsku a Ekologická výchova.

  Panská 9, 602 00 Brno
  Tel.: +420 542 422 775
  E-mail: jasna.flamikova@ecn.cz
  http://www.nadace.veronica.cz

 • Nadace Euronisa

  Cílem programu je podpora činnosti organizací, které usilují o řešení závažných společenských problémů na území české části Euroregionu Nisa (okresy Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Česká Lípa a oblast Šluknovského výběžku). Projekty a oblasti, které budou podporovány:
  a) projekty v oblasti sociální a zdravotní - podpora projektů zaměřených na pomoc lidem se zdravotním postižením, na sociálně slabé, ohrožené a znevýhodněné skupiny (např. starší občané, osamělé matky s dětmi, lidé s tělesným a mentálním postižením apod.)
  b) projekty v oblasti kulturní - podpora rozvoje kulturní činnosti v jednotlivých místech regionu
  c) projekty v oblasti vzdělávací - podpora činností směřujících především k rozvoji zdravé společnosti, občanské odpovědnosti a morálních i etických hodnot

  Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1
  Tel.: +420 485 251 953, +420 485 251 947
  Fax: 485 102 753
  E-mail: nadace@euronisa.cz
  http://www.euronisa.cz

  Podpora prezentace zahraniční kultury a umění v ČR

  Možnosti podpory kulturních projektů, které u nás prezentují zahraniční umění lze získat na jednotlivých zastupitelských úřadech či kulturních institutech jednotlivých států sídlících v ČR. Kontakty na tyto organizace naleznete např. na: http://dir.seznam.cz/Instituce_a_urady/Zahranicni_a_mezinarodni_instituce/Diplomaticka_zastoupeni_v_CR

  Zde uvádíme výběr zahraničních kulturních středisek působících v ČR:
  British Council – Britská rada http://www.britishcouncil.cz
  Goethe Institut http://www.goethe.de/ms/pra
  Francouzský institut v Praze http://www.ifp.cz
  Rakouské kulturní fórum http://www.austria.cz
  Italský kulturní institut http://www.iic-praga.cz
  Slovenský institut v Praze http://www.slovakemb.cz/index.php3?act=51
  Maďarské kulturní středisko http://www.magyarintezet.hu/praga
  Polský institut v Praze http://www.polskyinstitut.cz

  Podpora prezentace české kultury a umění v zahraničí

 • Správa českých center

  Prezentaci a propagaci české kultury v zahraničí zajišťuje Správa českých center.

  Václavské nám. 816/49, 110 00 Praha 1
  Tel.: +420 234 668 211
  Fax: +420 234 668 215
  E-mail: info@czech.cz
  http://www.czechcentres.cz

 • Ministerstvo kultury ČR

  Zahraniční odbor
  Vypisuje granty pro oblast kulturní spolupráce se zahraničím. Granty jsou určeny pro podporu nekomerčních vysílaných nebo přijímaných kulturních aktivit v rámci mezinárodní spolupráce. Jednotlivé grantové okruhy tvoří jednotlivé státy (Polsko, Slovensko, SRN atd.) a mezinárodní organizace (Středoevropská iniciativa, Višegrádské uskupení, Rada Evropy atd.), se kterými české subjekty kulturní aktivity organizují.

  Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1
  Ing. Jaromíra Mizerová
  Tel.: +420 257 085 306
  Fax: +420 224 324 282
  E-mail: helena.hrychova@mkcr.cz
  http://www.mkcr.cz

  Odbor regionální a národnostní kultury
  Vypisuje granty na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Projekty musí být zaměřeny na účast na prestižních (na nichž má z národního a kulturního hlediska zájem MK ČR) zahraničních festivalech a přehlídkách, dílnách (pouze účast skupin, vybraných z celostátního řízení). Nepatří sem reciproční zájezdy, účast na festivalech lokálního významu nebo komerční zájezdy. Přednost mají evropské a světové festivaly a dále akce pořádané mezinárodními nevládními organizacemi.

  Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1
  PhDr. Zuzana Malcová
  Tel.: +420 257 085 256
  Fax: +420 224 311 444
  E-mail: anna.luptakova@mkcr.cz
  http://www.mkcr.cz

  Mezinárodní nadace – podpora mezinárodních projektů

 • International Visegrad Fund/Mezinárodní Višegrádský fond

  Cílem fondu je podpora těsnější spolupráce mezi Polskem, Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem. Fond podporuje regionální spolupráci mezi visegrádskými zeměmi prostřednictvím podpory kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů, výměn mezi mladými lidmi a přeshraniční spolupráce.

  sídlo: Drotárska cesta 46, SK-811 02 Bratislava
  Tel.: +421 267 207 111
  Fax: +421 259 354 180
  E-mail: visegradfund@visegradfund.org
  http://www.visegradfund.org

 • European Cultural Foundation/Evropská kulturní nadace

  Cílem Nadace je přispět k otevřené a demokratické Evropě respektující základní lidská práva a kulturní rozmanitost.
  V současné době jsou programy a granty formulovány na základě tří priorit:
  Podpora mezikulturního dialogu
  Stimulace účasti prostřednictvím umění
  Posílení kulturního sektoru

  Nadace dále spravuje grantovou linii pro inovativní panevropské aktivity. Individuální zájemci mohou žádat o granty v rámci programu mobility S. T. E. P.
  Individuální cesty v oblasti středomoří zajišťuje Roberto Cimetta Fund.

  European Cultural Foundation - Funding Unit, Jan van Goyenkade 5, NL-1075 HN Amsterdam, The Netherlands
  Tel.: +31 0 20 573 38 68
  Fax: +31 0 20 675 22 31
  E-mail: eurocult@eurocult.org, vreed@eurocult.org
  http://www.eurocult.org

 • The European Association for Jewish Culture/Evropská asociace pro židovskou kulturu

  Jde o nezávislou mezinárodní organizaci poskytující granty umělcům v těchto oborech: performing arts/scénická umění, výtvarné umění, média a vydavatelství, výzkum a stáže.

  Organizace působí v Paříži a Londýně. Žadatelé z ČR spadají pod londýnskou kancelář:
  79 Wimpole Street, London W1G 9RY, United Kingdom
  Tel.: +44 0 20 79 35 82 66
  Fax: +44 0 20 79 35 32 52
  E-mail: london@jewishcultureineurope.org
  http://www.jewishcultureineurope.org

  Švýcarsko

 • Pro Helvetia Praha

  Je českým zastoupením švýcarské kulturní nadace Pro Helvetia v Curychu. Pro Helvetia Praha podporuje a koordinuje umělecké projekty a kulturní výměnu mezi Českou republikou a Švýcarskem. Prioritou jsou projekty reprezentující švýcarskou kulturu pořádané ve spolupráci českých, švýcarských a středoevropských umělců. PHP podporuje umělecké projekty v oblasti literatury, hudby, architektury, výtvarného umění, filmu, divadla, tance a nových médií. Principem není prezentace umělecké produkce příslušných zemí, ale mezikulturní setkání.

  Divadelní ústav
  Pro Helvetia Praha
  Celetná 17, 110 00 Praha 1
  Tel.: +420 224 809 190
  Fax: +420 224 811 452
  E-mail: helvprag@divadlo.cz
  http://www.pro-helvetia.cz
  http://www.pro-helvetia.ch

  Německo

 • Česko-německý fond budoucnosti

  Fond usiluje mj. o lepší poznávání obou národů. V rámci této snahy se zabývá podporou společných kulturních projektů - koncertů, výstav, setkání umělců, divadla, tance, autorských čtení, společných festivalů atd.

  Na Kazance 634/7, 171 00 Praha 7
  Tel.: +420 283 850 512-14
  E-mail: info@fb.cz
  http://www.fondbudoucnosti.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=5940

 • Tandem

  Tandem je koordinační centrum česko-německých výměn mládeže. Kromě tradičních výměn studentů jsou zde i nabídky spolupráce na společných mezinárodních projektech. Nabídky se týkají především kulturních workshopů a seminářů (divadlo, hudba).

  Jungmannova 3, 301 36 Plzeň
  Tel.: +420 377 634 755
  Fax: +420 377 634 752
  E-mail: tandem@tandem.zcu.cz
  http://www.tandem.adam.cz/index.htm/

 • Robert Bosch Stiftung/Nadace Roberta Bosche

  Jedna z největších německých nestátních nadací se rovněž zabývá porozuměním mezi národy ve střední a východní Evropě (německo-polské vztahy, německo-české vztahy, setkání s evropskou historií atd.). Zaměřuje se též na mládež a vzdělání (Mládež a škola v Evropě, Významná místa německých dějin, Mezinárodní stipendium pro spisovatele atd.) Programy jsou administrovány přímo Nadací Roberta Bosche ve Stuttgartu, a proto musí být žadatelem vždy německá strana.
  V současné době spravuje Nadace program pro lektory na vysokých školách střední a východní Evropy

  Heidehofstrasse 31, DE-70184 Stuttgart
  poštovní adresa:: P. O. Box 10 06 28, 70005 Stuttgart, Germany
  Tel.: +49 711 460 84-0
  Fax: +49 711 460 84-1094
  E-mail: info@bosch-stiftung.de
  http://www.bosch-stiftung.de/
  http://www.boschlektoren.de/

 • Seznam německých nadací/Index Deutscher Stiftungen

  Databázi německých nadací, univerzit s mezinárodními programy a granty naleznete na: http://www.stiftungsindex.de/e_index.html

 • MitOst e. V.

  Organizace podporuje kulturní aktivity a projekty postavené na aktivní spolupráci mezi Západem a Východem.

  Feuerbacher-Tal-Strasse 3, DE-70469 Stuttgart
  Tel./fax: +49 711 36 53 722
  E-mail: info@mitost.de
  http://www.mitost.de/

  Pro získání informací a kontaktů

 • Allavida

  Organizace podporuje dobrovolnictví a neziskové organizace. Vypisuje granty pro různé typy projektů v zemích jižní a východní Evropy, Asie a Afriky.

  55 Bondway, London SW8 1SJ, United Kingdom
  Tel.: +44 0 20 77 35 80 06
  Fax: +44 0 20 77 35 76 08
  E-mail: enquiries@allavida.org
  http://www.allavida.org/

 • ENCATS (European Network of Cultural Administration Training Centres)

  Posláním této sítě školících center v oblasti kulturního managementu je přizpůsobit jeho vývoj kontextu změn v oblasti kultury, umění a médií.

  19, Square Sainctelette, B-1000 Bruxelles
  Tel.: +32 2 201 29 12
  Fax: +32 2 203 02 26
  E-mail: info@encatc.org
  http://www.encatc.org

  V rámci ENCATS funguje:
  Thomassen Fund
  Tento fond se zaměřuje na podporu a spolupráci kulturního managementu ze zemí střední a východní Evropy. Fond poskytuje cestovní granty. Blíže viz http://www.encatc.org/EN/thomassen_fund/index.lasso

  ©2001 Rubin s.r.o.