Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Hrvatska.sk
Kvalitné dovolenky v Chorvátsku na rok 2018. Apartmány a hotely.

Grily Weber
Grily Weber

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

Hudba

 • Ministerstvo kultury ČR

  Odbor umění a knihoven vypisuje každý rok (zpravidla počátkem října s uzávěrkou zpravidla koncem listopadu) na následující kalendářní rok výběrové řízení na udělení grantů pro fyzické a právnické osoby púsobící v oblasti profesionálního hudebního umění.

  Podpora neprofesionálních hudebních aktivit spadá pod odbor regionální a národnostní kultury, který také pravidelně vyhlašuje grantová řízení.

  Program podpory stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů
  Odbor umění a knihoven dále spravuje program podpory stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů, jehož cílem je podporovat uměleckou činnost, která má celostátní význam, podporovat novou tvorbu, mladé umělce, programy pro děti a mládež, dále posilovat prestiž české hudby v zahraničí a umožnit rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství.
  Podmínkou účasti v programu je splnění předepsaných vstupních kritérií (např. počet koncertů v kalendářním roce, stanovené minimální procento soběstačnosti, stálá kontinuální činnost minimálně po dobu tří let). Hodnocení žádostí bylo rozděleno na dvě části. V první byly vyhodnoceny výkonnostní ukazatele (např. počet koncertů – vlastních, pro jiné pořadatele, pro děti apod.), dále procento soběstačnosti a kooperativnost financování. V druhé části byla odbornou komisí hodnocena umělecká úroveň hudebních těles. Z bodového hodnocení všech členů komise byly vypočítány průměrné hodnoty, následně přiřazené k tabulkám, které obsahovaly bodové hodnocení výkonnostních ukazatelů. Na základě celkového počtu bodů byla stanovena výše dotace.

  Ministerstvo kultury ČR
  Odbor umění a knihoven
  Maltézské nám. 471/1
  118 11 Praha 1

  Ministerstvo kultury ČR
  Odbor regionální a národnostní kultury
  Maltézské nám. 471/1
  118 11 Praha 1

 • Nadace Český hudební fond

  Nadace se zaměřuje na podporu rozvoje české hudební kultury. Poskytuje příspěvky formou veřejně vyhlašovaných grantových programů. Nadace rovněž rozděluje příspěvky z Nadačního investičního fondu

  Besední 3, 118 00 Praha 1
  Tel.: +420 257 320 008, +420 257 323 860, +420 257 326 975
  Fax: +420 257 312 834
  E-mail: nadace@nchf.cz
  http://www.nchf.cz/

 • Nadace Bohuslava Martinů

  Nadace Bohuslava Martinů pečuje o odkaz skladatele. Sponzorsky přispívá na vydávání časopisů Hudební věda, Hudební rozhledy, Harmonie, Czech Music, pravidelně podporuje hudební festivaly a koncerty, na kterých zaznívá hudba Bohuslava Martinů, uděluje stipendia na speciální studijní a badatelské pobyty. Uděluje také stipendia na interpretační kurzy, orientované na studium skladeb Bohuslava Martinů, a vypisuje na nich ceny za nejlepší provedení jeho skladeb. Sponzoruje vydávání skladeb B. Martinů, muzikologických sborníků a další odborné literatury, zaměřené na výzkum díla B. Martinů:

  Náměstí Kinských 3, 150 00 Praha 5
  Tel.: +420 257 313 104
  Tel./fax: +420 257 320 076
  E-mail: nadace@martinu.cz
  http://www.martinu.cz/

 • Nadace Leoše Janáčka

  Nadace se snaží o permanentní rozvoj duchovních hodnot spočívajících v celém životním díle Leoše Janáčka. Pečuje o vydávání notových materiálů - praktické i kritické edice - jakož i kvalitních nahrávek Janáčkových skladeb, o zveřejňování a zpřístupňování jeho literárních a teoretických prací, korespondence a jiných dokumentů, a o podporu koncertního a scénického provádění jeho díla. V popředí zájmu Nadace Leoše Janáčka je vznik odborně fundovaných studií řešících janáčkovskou problematiku i zasvěcená díla, která rozšíří znalosti o tomto významném skladateli. Důležitým úkolem je i péče o výchovu a růst mladých interpretů, kteří se v budoucnosti stanou tlumočníky Janáčkových myšlenek.

  Krkoškova 45a, 613 00 Brno 13
  Tel.: +420 541 246 824
  Tel./fax: +420 541 246 825
  E-mail: janacek-nadace@janacek-nadace.cz
  http://www.janacek-nadace.cz

 • Hudební nadace OSA

  Účelem Hudební nadace OSA je podpora nekomerčních hudebních děl českých autorů. Podporou se rozumí poskytování nadačních finančních prostředků na vznik, realizaci a uvedení takovýchto děl do života. Nadační příspěvek může být poskytnut jen na chráněná díla autorů zastupovaných OSA, a to zejména na díla, jejichž provozování vzhledem k technické náročnosti (velkému obsazení apod.) je výjimečné, a na díla, jež nenacházejí adekvátní odezvu u uživatelů, ačkoliv jejich umělecká úroveň a význam jsou nesporné. Spektrum podpořených aktivit je velmi široké a zahrnuje nekomerční tvůrčí projekty v oblasti soudobé vážné hudby, jazzu a rocku či dechové hudby, amatérské hudební festivaly, koncerty dětských i dospělých pěveckých sborů a také hudebně publicistické a hudebně vzdělávací činnosti reflektující tvorbu současných českých autorů. Prostředky pro tyto účely poskytuje zřizovatel nadace – OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním), který tak významně přispívá touto formou k rozvoji současných tvůrčích nekomerčních hudebních aktivit napříč hudebními žánry. Statutárním orgánem Nadace OSA je správní rada, která spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace.

  Čs. armády 20, 160 56 Praha 6
  Tel.: +420 220 315 111
  Fax: +420 233 343 073

  Pro získání informací a zprostředkování kontaktů:

 • Hudební informační centrum

  Hudební informační centrum shromažďuje dokumentaci o českých soudobých skladatelích, hudebnících a událostech, vede archiv not a nahrávek, zprostředkuje kontakty a poskytuje informace o českém hudebním životě, pořádá setkání, konference, besedy, poslechy, koncerty, prodává CD a vydává publikace.

  Besední 3, 118 00 Praha 1
  Tel.: +420 257 312 422
  Fax: +420 257 317 424
  E-mail: his@vol.cz
  http://www.musica.cz

 • Unijazz - sdružení pro podporu hudebních aktivit

  Unijazz je občanské sdružení, které navazuje na činnost bývalé Jazzové sekce. Unijazz sdružuje zájemce o oblast rockové, jazzové a příbuzné hudby, včetně tzv. menšinových a alternativních žánrů a o její vztah k dalším kulturním sférám. Unijazz se snaží informovat své členy o současném dění na tomto poli anapomáhat při uskutečňování jejich vlastních kulturních projektů, zahrnujících kromě hudby také divadlo, film, výtvarné happeningy, výstavy, atd. Unijazz dává prostor hlavně umělcům, kteří se pohybují v okrajových žánrech či na jejich pomezí, ale jejich tvorba rozhodně nepostrádá kvalitu a originalitu, a umělcům začínajícím. Podpora jejich individuálních i kolektivních kulturních aktivit (uvedená v názvu sdružení) nespočívá v podpoře finanční, ale praktické. Unijazz se snaží zprostředkovávat kontakty, poskytovat informace o klubech a koncertních místech u nás a v zahraničí, dávat na vlastních akcích prostor umělcům, kteří zatím neměli mnoho možností ukázat veřejnosti své zajímavé projekty.

  Jindřišská 5, 110 00 Praha 1
  Tel: +420 222 240 901
  Fax: +420 222 247 473
  E-mail: unijazz@unijazz.cz
  http://www.unijazz.cz

 • Česká hudební rada (Czech Music Council)

  Česká hudební rada je jednou z národních sekcí nevládní organizace Mezinárodní hudební rady UNESCO (Council International of Music, UNESCO). Cílem Rady není jen mapování situace v české hudební kultuře v čase politické a ekonomické transformace - v intencích Evropské hudební rady (European Music Council), ale i úsilí za účelem lepšího porozumění mezi lidmi v rámci kulturní rozmanitosti o celoevropskou integraci na poli hudebního vzdělání, tvorby a prezentace kulturního dědictví.

  c/o Divadelní ústav
  Celetná 17, 110 00 Prague 1
  Tel.: +420 603 584 218
  Tel./fax: +420 222 540 809
  http://chr.nipax.cz
  http://www.unesco.org/imc/index.html
  http://www.emc-imc.org

 • SEAH

  Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno v České republice sdružuje téměř osmdesát členů - skladatelů, hudebních vědců, zvukových techniků, programátorů a příznivců elektroakustické hudby. Organizuje koncerty, pořádá festivaly, konference a semináře, vydává kompaktní disky s elektroakustickou a computerovou hudbou, spolupracuje s jinými obdobnými společnostmi u nás i v zahraničí. Hlavními současnými úkoly SEAH je podpora vzniku a propagace elektroakustické hudební tvorby a každoroční pořádání mezinárodní soutěže v kompozici elektroakustické hudby Musica Nova.

  Radlická 99, 150 00 Praha 5
  Tel.: +420 222 540 809, +420 603 584 218 (Dr. Lenka Dohnalová)
  E-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz, ruzicka@fi.muni.cz, czmic@login.cz
  http://www.musica.cz/seah/index.htm

 • Ateliér 90

  Ateliér 90 je sdružení skladatelů, interpretů a muzikologů orientovaných k netradiční soudobé hudební tvorbě. Je dobrovolnou, samostatnou organizací sdružující osobnosti různých hudebních profesí, které spojuje orientace na progresivní směry v současné vážné hudbě; navazuje na tradici avantgardních spolků, sdružení a tvůrčích skupin. Sídlí v Praze a působí na území celé České republiky. Jeho posláním je vytvářet prostor pro výměnu, konfrontaci a tříbení hledačských poetik, postojů, úsilí prosazovat koncepce napomáhající rozvoji a uplatnění nového umění; bránit menšinové radikální proudy proti většinovému konservativismu; pěstovat odkaz osobností, jimž pro netradiční a nekonformní postoje nebylo přiznáno v české hudební kultuře zasloužené místo; spolupracovat s názorově spřízněnými skupinami v ostatních sférách kultury. Pro činnost Ateliéru 90 vymezují stanovy dva základní okruhy činnosti: uvádění, publikování děl členů a vzájemnou mezinárodní výměnu děl a interpretů. Tyto úkoly plní především koncertní činností. Tu od r. 1993 soustřeďuje kromě jednotlivých koncertů hlavně do malých vícedenních festivalů. Vedle tvorby členů se zde hrají skladby jubilujících avantgardistů 20. století a konají semináře či besedy; v rámci koncertů zaznívají i vybraná díla osobností některé zahraniční hudební kultury.

  Na Březince 22, 150 00 Praha 5
  Tel.: +420 251 560 906
  E-mail: jedlova@volny.cz
  http://atelier.webzdarma.cz/

 • Česká společnost pro hudební vědu

  Česká společnost pro hudební vědu (Česká muzikologická společnost/Czech Musicological Society) založena při Ústavu hudební vědy FF UK sdružuje muzikology žijící, pracující a studující v České republice, popřípadě i v zahraničí. Jejím posláním je spoluvytváření podmínek pro udržení kontinuity a rozvoj hudebněvědného bádání a pro prezentaci jeho výsledků. ČSHV pravidelně pořádá (eventuálně spolupořádá) vědecké konference a semináře, ustavuje odborné a pracovní skupiny, navazuje vztahy a jedná s jinými organizacemi domácími i zahraničními, jejichž činnost spadá nebo zasahuje do sféry hudební vědy a hudební kultury

  c/o Ústav hudební vědy FF UK
  nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
  Tel.: +420 221 619 221
  Fax: +420 221 619 386
  E-mail: info.cshv@ff.cuni.cz
  http://cshv.ff.cuni.cz/

  ©2001 Rubin s.r.o.