Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

Aktuality - Evropská unie

(aktualizáno dne 18. srpna 2005)

Výzva - subjekty sledující cíle obecného evropského zájmu

Evropská komise vydala dne 18. srpna 2005 prostřednictvím svého Generálního ředitelství pro kulturu a vzdělávání (DG EAC) výzvu k předkládání návrhů pro rok 2006 týkající se stálé činosti subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu v oblasti kultury nebo cíl, který je v této oblasti součástí politiky Evropské unie.

Roční provozní granty mohou být přidělovány na podporu provádění stálých pracovních programů organizací nebo sítí podporujících evropskou kulturu a spolupráci v oblasti kultury a podílejících se na kulturním životě a organizování kultury. Hlavní činnosti těchto subjektů musí přispět k posílení a účinnosti aktivit Evropských společenství v oblasti kultury. Tyto subjekty musí být součástí alespoň jedné z následujících kategorií:

1) Subjekty, které plní roli kulturního „vyslance" a podporují povědomí o evropském společném kulturním dědictví (orchestry, sbory a jiné umělecké společnosti).
2) Subjekty nebo sítě subjektů působící v oblasti kultury, které vyvíjejí činnosti jako zastupování účastníků na úrovni Společenství a/nebo šíření informací o činnosti Společenství a/nebo vyhledávání a šíření informací v oblasti legislativy, vzdělávání a sdělovacích prostředků.
3) Subjekty, které organizují evropské kulturní události jako předávání cen, festivaly nebo kulturní „představení" skutečného evropského rozměru.

Způsobilí žadatelé
Za způsobilé žadatele jsou považovány neziskové subjekty působící v oblasti kultury v alespoň jedné ze tří kategorií uvedených v bodě 1 a sledující cíl zaměřený na veřejný prospěch. Tyto subjekty musí právně existovat více než dva roky a musí mít sídlo v jednom z pětadvaceti členských států Evropské unie. Musí prokázat skutečný evropský rozměr, tím že jejich členové, partneři nebo spolupracovníci pocházejí alespoň ze sedmi různých evropských zemí nebo vyvíjejí činnosti alespoň v sedmi různých evropských zemích nebo tím, že zapojí alespoň sedm různých evropských zemí.

Rozpočet a doba trvání projektu
Celkový rozpočet, který je k dispozici na rok 2006, představuje 3 462 000 eur. Maximální finanční podpora požadovaná jednotlivými žadateli bude záviset na jejich vlastní rozpočtové úrovni. Minimálně 20 % celkového rozpočtu subjektů musí být spolufinancováno z jiných zdrojů, než jsou zdroje Společenství.
Maximální doba trvání ročního programu činnosti předloženého žadateli je dvanáct měsíců a musí souhlasit s obdobím rozpočtového roku subjektu.

Uzávěrka
Žádosti musí být zaslány Evropské komisi nejpozději do 28. října 2005.

Výzva programu MEDA

MEDA 2005 – Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy

Prioritou programu MEDA 2005 je dialog a výměna mezi kulturami a civilizacemi; propagace vzájemného porozumění a sblížení odlišných kultur a propagace partnerství zemí Středozemního moře a zemí Evropské unie. Financovány budou kulturní aktivity ve spolupráci s místními organizátory v oblastech tanec, hudba, filmové festivaly, divadelní produkce, výstavy a workshopy.

Termín uzávěrky je 22. září 2005.

Celkový rozpočet programu představuje 500 tisíc eur. Jednotlivé projekty obdrží podporu ve výši 20 až 80 tisíc eur, a to mezi 30 a 90 % uznatelných nákladů. Délka trvání projektu nesmí překročit devět měsíců. Žádosti mohou podávat nevládní organizace, agentury, obchodní komory, sdružení a spolky, odbory, orgány místní a regionální správy ze Západního břehu a pásma Gazy (včetně východní části Jeruzalému), z členských států EU a zemí účastnících se programu MEDA.

Blíže viz: http://www.delwbg.cec.eu.int/en/funding/05/guidelines.pdf

Kontakt: Alfonso de la Fuente, European Commission Technical Assistance Office for the West Bank and Gaza Strip, 5 George Adam Smith St., Jerusalem, Israel, tel.: 00972/2/54 15 888, e-mail: Therese.THEODORIE@cec.eu.int

Cena EU pro kulturní dědictví

Mezinárodní organizace Europa Nostra vyhlásila výzvu pro rok 2005

Mezinárodní organizace Europa Nostra byla Evropskou komisí pověřena realizací každoročního udílení Cen Evropské unie pro kulturní dědictví. Veškeré informace naleznete na http://www.europanostra.org

Vynikající výsledky v oblasti kulturního dědictví budou oceněny šesti peněžitými odměnami, každá v hodnotě 10 000 €,  medailemi a diplomy v těchto kategoriích:
1. vzorový projekt restaurování a) v oblasti architektonického dědictví,  b) kulturní krajiny, c) sbírek uměleckých děl, d) archeologických míst
2. vynikající studie v oblasti kulturního dědictví
3. oddaná služba ochraně kulturního dědictví jednotlivci nebo skupinami

Zájemci se mohou do soutěže přihlásit do 1. srpna 2005 (kategorie 2), resp. do 1. září 2005 (kategorie 1 a 3). Přihlášky jsou k dispozici od 15. března 2005. Blíže viz http://www.europanostra.org/lang_en/index.html

MMR ČR vyhlásilo výzvu pro nadregionální projekty v oblasti cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo druhou výzvu pro předkládání projektů v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) strukturálních fondů, priority 4 – rozvoj cestovního ruchu. Cílem programu v oblasti cestovního ruchu je výrazně zkvalitnit společné služby v cestovním ruchu, zkvalitnit informační obsluhu a marketing cestovního ruchu. Do opatření spadá i podpora zajištění vícedenních kulturních akcí, které mají (nad)národní význam.

Uzávěrka druhého kola byla 30. června 2005 ve 12.00.

Bližší informace najdete na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/

Výzva programu MEDA

Delegace Evropské komise v Syrské arabské republice vyhlásila výzvu, jejímž cílem je podpora kulturního dialogu mezi zeměmi Evropské unie a Sýrií.

  ©2001 Rubin s.r.o.