Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

AKTUALITY

(aktualizáno dne 22. listopadu 2005)

Na této stránce naleznete přehled výzev Evropské komise, které se týkají oblasti kultury, a důležité informace týkající se především programu Culture 2000.

Konference Kultura a strukturální fondy

Institut umění Divadelního ústavu ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR pořádá konferenci Kultura a strukturální fondy s podtitulem Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty.

Konference se uskuteční v pátek 9. prosince 2005 od 10 do 16 hodin v Malém sále I Pražského kongresového centra (5. května 65, Praha 4, metro C - Vyšehrad; vstup do sálu v přízemí, hl. vchod č. 5).

Program

Dopolední blok bude zaměřen na prezentaci současných možností využití SF v oblasti kultury a na prezentaci úspěšných projektů. Odpoledne bude věnováno novému programovacímu období SF a budoucím možnostem využití SF v oblasti kultury.

Na konferenci vystoupí zástupci ministerstva kultury, představitelé řídících a realizačních pracovišť jednotlivých programů a iniciativ a organizátoři úspěšných projektů.

Konference je určena všem potenciálním žadatelům o podporu kulturních projektů, zástupcům kulturních organizací a veřejné správy. Srdečně jsou zváni i zástupci řídících a realizačních pracovišť SF.

účast na konferenci je zdarma.

Svou účast, prosím, potvrďte do 7. prosince 2005 na e-mailové adrese info@institutumeni.cz nebo telefonicky na číslech 224 809 118 a 224 809 119.

Výzva na rok 2006 programu Culture 2000 - prosba žadatelům

Prosíme žadatele o podporu v rámci hlavní výzvy programu Culture 2000 na rok 2006, aby nám na e-mailovou adresu info@culture2000.cz zaslali informace o svých projektech, na něž žádali podporu (hlavní organizátoři i spoluorganizátoři).

Hlavní výzva programu Culture 2000

Termíny uzávěrky poslední řádné hlavní výzvy programu Culture 2000 na rok 2006 již vypršely.

V současné době probíhá v institucích Evropské unie příprava nového programu Culture 2007 určeného pro léta 2007-2013. Přijetí jeho konečné podoby závisí na přijetí rozpočtu Evropské unie, tzv. finančních perspektiv, přičemž podoba příští hlavní výzvy a a datum jejího zveřejnění závisí právě na schválení těchto perspektiv. V případě, že k tomuto nedojde, nebo k tomu dojde ve velmi pozdním termínu, lze předpokládat, že stávající program bude pokračovat dle současných podmínek. V obou případech lze očekávat, že budoucí hlavní výzva bude velmi podobná výzvě poslední. Výzva na rok 2007 bude zveřejně v červnu až červenci 2006.

Zájemci o podporu z nového programu tak mohou připravovat mohou opřít o dokumentaci poslední výzvy, která je k dispozici ke stažení:

Specifikace a formulář v anglickém, francouzském a německém znění jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise.

Český překlad specifikací si můžete stáhnout zde:
Specifikace 2006

Anglicko-českou verzi formuláře žádosti o grant si můžete stáhnout zde:
Formulář 2006

Upozorňujeme, že se jedná o neoficiální překlady; v případě nejasností doporučujeme konzultovat originální verze.

Evropské laboratoře kulturního dědictví

Dne 18. července 2005 Evropská komise vydala prostřednictvím svého Generálního ředitelství pro kulturu a vzdělávání (DG EAC) výzvu k předkládání jednoletých návrhů pro rok 2006 v oblasti konzervace, restaurování a podpory památek výjimečného a evropského významu. Předpokládá se, že celkem budou vybrány čtyři projekty, které by měly být přístupné široké veřejnosti a přispět k rozvoji a rozšiřování inovativních metod a technik na evropské úrovni.

Návrhy projektů musí být předloženy DG EAC orgánem odpovědným za kulturní dědictví v zemi původu vedoucího projektu prostřednictvím stálého zastoupení dané země při Evropské unii (v případě ČR se jedná o ministerstvo kultury, resp. o Stálé zastoupení ČR při EU). Projekt musí zahrnovat nejméně dva další spoluorganizátory z nejméně dvou jiných zemí účastnících se programu Culture 2000. Výše podpory se bude pohybovat v rozmezí 150 000-300 000 eur, přičemž částka nesmí překročit 50 % celkového rozpočtu.

Termín uzávěrky je 28. října 2005.

Seminář k programu Culture 2000 - Praha, 12. září 2005

Česká kancelář programu Culture 2000 uspořádala seminář zaměřený na vyplňování žádosti v rámci výzvy na rok 2006.
Seminář se uskutečnil 12. září 2005 od 13.00 do 16.00 v Konírně Nosticova paláce MK ČR, Maltézské nám. 1, Praha 1.
Seminář byl určen žadatelům o podporu projektů v rámci výzvy na rok 2006; žadatelé byly podrobně seznámeni s formulářem žádosti a byla jim zodpovězena řada konkrétních dotazů týkajících se podání žádosti na rok 2006.

Program Culture 2000 – výsledky 2004

Koncem minulého roku zveřejnila Evropská komise výsledky grantového řízení programu Culture 2000 v roce 2004.
Z celkového počtu 672 podaných žádostí bylo podpořeno 233 projektů. České organizace se podílí celkově na 23 projektech. V deseti případech uspěli v rolích vedoucích projektů, v 13 případech se na projektech podílí v rolích spoluorganizátorů. úspěšnost českých organizací účastnících se grantového řízení činí 42 %; celková úspěšnost žadatelů činí 33 %.
Podrobnou zprávu a přehled úspěšných českých organizací naleznete na www.culture2000.cz - Program Culture 2000 – Podpořené projekty. V dohledné době zde budou zveřejněny i české překlady popisů všech podpořených projektů v roce 2004.

Výsledek výzvy na rok 2005 v rámci tzv. Akce 3 v oblasti kulturní spolupráce zaměřené na podporu vzájemného porozumění japonské a evropské kultury v rámci programu Culture 2000

Zástupci Evropské komise vybrali tři projekty s celkovým rozpočtem ve výši téměř 530 000 eur.

Celkem bylo k posouzení předloženo dvacet projektů, z nichž byly čtyři shledány z formálního hlediska za nevyhovující. Z konečného počtu šestnácti žádostí o podporu pocházely čtyři z Francie, po třech z Rakouska a Řecka, po dvou z Velké Británie a Maďarska a po jednom z Polska a Německa. Na čekací listinu byla zařazena jedna rakouská a jedna francouzská žádost. Z České republiky neuspěla žádná organizace.

Program Culture 2000 - nabídka publikace

Česká kancelář Culture 2000 vydala publikaci s názvem „Program Evropské unie Culture 2000 - projekty s českou účastí".
Publikace může posloužit jako užitečný zdroj inspirace a návod pro organizace, které se chtějí ucházet o finanční podporu Evropské unie.
Publikace popisuje program Culture 2000 – jeho cíle a podmínky udílení grantů, popis podpořených projektů s českou účastí v letech 2001–2003 atd.
Publikaci si můžete stáhnout zde nebo pokud nám na info@culture2000.cz zašlete svou poštovní adresu, publikace Vám bude zaslána poštou.
Publikace bude poskytována zdarma.
Obsah publikace:
Kulturní politika EU a historie programu Culture 2000
Program Culture 2000
Česká kancelář programu Culture 2000
Program Culture 2000 – Udělené granty
Udělené granty 2001 - Podpořené projekty s českou účastí
Udělené granty 2002 - Podpořené projekty s českou účastí
Udělené granty 2003 - Podpořené projekty s českou účastí
Seznam národních kanceláří programu Culture 2000
Další programy EU podporující oblast kultury

České předsednictví v Radě Evropské unie

Česká republika předsedala Radě Evropské unie od ledna do června roku 2009. Oficiální stránky českého předsednictví obsahují veškeré důležité momenty a hlavní priority předsednictví. Priority byly ve znamení 3E, pod kterými se skrývají: ekonomika, energetika a na závěr Evropa a svět. O vztahu České republiky a Evropské unie si a průběhu předsednictví si můžete přečíst v seminární práci mapující průběh českého předsednictví.

Projekty týkající se zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi

Česká republika byla velmi úspěšná v rámci výzvy na rok 2004 věnované zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi

V návaznosti na níže uvedenou výzvu věnovanou deportacím na rok 2005 si Vás dovolujeme seznámit s výsledky první výzvy tohoto specifického programu, jejíž grantové řízení již bylo uzavřeno. Počátkem listopadu byly na jednání řídícího výboru Culture 2000 prezentovány výsledky Výzvy 2004 k předkládání návrhů projektů pro akce na zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi.
Bylo podáno celkem 89 žádostí, přičemž z nových členských států byla nejaktivnější právě Česká republika (pět projektů). Následovalo Polsko (4), Estonsko (3), Litva a Lotyšsko (po dvou projektech) a Maďarsko (1). Celkem bylo vybráno 27 projektů – z pěti českých uspěly hned tři (jen pro srovnání: z dalších projektů nových členských států uspěla už pouze jediná iniciativa z Polska a jeden estonský projekt se ocitl na čekací listině). Dva odmítnuté české projekty byly vyřazeny pro nedodržení formálních podmínek - v jednom případě předkladatel nesplňoval podmínku existence trvající nejméně po dobu dvou let, ve druhém nepoužil požadovaný formulář.
V evropské konkurenci za ČR nakonec zabodovaly:

Nadace Terezín (s projektem Ghetto Terezín)
Židovské společenství Olomouc (s pamětní deskou 1520 olomouckým židům zabitým v koncentračních táborech)
Památník Lidice (s novou stálou expozicí v Muzeu Památníku Lidice)

Na výzvu zareagovaly nejagilněji německé organizace (27 podaných projektů, z toho 12 úspěšných a 5 na čekací listině), italské organizace (15 podaných, 3 úspěšné, 3 na čekací listině) a organizace francouzské (14 podaných, 2 úspěšné, 1 na čekací listině).

Výzva na rok 2005 věnovaná deportacím v období 2. světové války

Termín podání žádostí o podporu projektů v rámci této výzvy již vypršel 28. února 2005.

Evropská komise (Generální ředitelství pro vzdělání a kulturu) vydala výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů na rok 2005 na téma:
Činnosti týkající se zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi.

Cílem programu je podpora činností týkajících se zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi, které jsou symbolizovány památníky postavenými na původních místech koncentračních táborů nebo jiných místech masového utrpení a vyhlazování civilních obyvatel a dále podpora činností směřujících k zachování vzpomínky na oběti těchto míst.
Historické období, kterého se výzva týká, zahrnuje období od začátku třicátých let do 8. května 1945.
Způsobilými žadateli jsou veřejné nebo soukromé subjekty s právním statutem; musí se jednat o neziskové organizace a nezávislé subjekty, které působí v oblasti kultury a které jsou zaměřeny na veřejný prospěch (především v oblasti popsané v cíli programu).
Tyto subjekty musí sídlit nejpozději od 1. května 2004 v jednom z 25 členských států Evropské unie. Subjekty musí fungovat déle než dva roky, přičemž roční účetní uzávěrky za poslední dva roky musí být ověřené nezávislým auditorem/účetním.
Termín uzávěrky je 28. února 2005.
Rozpočet a délka projektů: projekty musí začít nejpozději 1. července 2005 (včetně přípravné fáze) a musí skončit nejpozději 30. června 2006. Maximální délka projektů je 12 měsíců. Rozpočet, který má program k dispozici na rok 2005 představuje 800 000 €. Maximální výše podpory EU může činit 75 % uznatelných nákladů projektu. Částka podpory jednoho projektu se musí pohybovat v rozmezí 10 000-40 000 €.
Typy uznatelných aktivit:
- projekty uchování a připomenutí památky obětí vyhlazovacích táborů
- projekty vysvětlující proč, jak a co se stalo v bývalých táborech a dalších místech masového mučení a vyhlazování civilního obyvatelstva
- projekty umožňující šíření historie evropských národů a zvyšující poznání současné a budoucí generace o tomto období
Příklady projektů:
- projekty zahrnující vzpomínkové obřady
- video rozhovory
- výzkum za účelem uspořádání výstavy
- výstavy
- digitalizace archivů atd.
Pozn: Projekty nemusí zahrnovat spolupráci se zahraničními partnery.

Poznámka

Další výzva týkající se zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi bude zveřejněna až v roce 2006.

Výsledky výzvy na rok 2005 týkající se zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi

3. června 2005 schválil Řídící výbor programu Culture 2000 nové výsledky

Bylo podáno celkem 105 žádostí, přičemž z nových členských států byla nejaktivnější právě Česká republika (deset projektů). Následovalo Polsko (5), Estonsko (4), Lotyšsko, Maďarsko, Polsko a Slovinsko (po dvou projektech) a Slovensko a Litva (po jednom projektu). Celkem bylo vybráno 24 projektů – z deseti českých uspěly projekty dva (šest projektů se ocitlo na tzv. čekací listině). Dva odmítnuté české projekty byly vyřazeny pro nedodržení formálních podmínek - v jednom případě předkladatel nepoužil požadovaný formulář, ve druhém nebyla dodržena podmínka spolufinancování předkladatele.
V evropské konkurenci za ČR uspěly:

Institut Terezínské iniciativy (s projektem Terezínské album, jehož cílem je digitalizace dokumentů týkajících se obětí tzv. konečného řešení židovské otázky v Protektorátu Čechy a Morava)

Mezery o. s. (s projektem Pozdní sběr.cz – Perzekuce 1939–1945)

Na výzvu zareagovaly nejagilněji německé organizace (28 podaných projektů, z toho 7 úspěšných), francouzské organizace (25 podaných, 4 úspěšné) a organizace italské (18 podaných).

Pokračování programu Culture 2000 - návrh nového programu

Evropská komise zveřejnila na svých internetových stránkách návrh nového programu navazujícího na dosavadní program Culture 2000.
Nový program je koncipován na období let 2007-2013.
Obecným cílem programu je posílení společného kulturního prostoru prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi za současné podpory evropského občanství.
Specifickými cíli jsou :
- podpora mezinárodní mobility osob pracujících v kulturní oblasti
- podpora mezinárodního oběhu kulturních a uměleckých děl
- podpora mezikulturního dialogu
Akční linie programu zahrnují tyto oblasti:
- podpora kulturních akcí (Body spolupráce, Aktivity spolupráce a Zvláštní opatření)
- podpora oranizací aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni
- podpora analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce
Akce Body spolupráce musí být tvořena minimálně šesti subjekty ze šesti různých zemí a předpokládá realizaci víceletých kulturních aktivit (dosavadní víceleté projekty spolupráce). Projekty by měly splňovat dva ze tří obecných cílů, přičemž budou upřednostněny ty návrhy, které budou splňovat všechny tři cíle. Tomuto typu aktivit by mělo být vyhrazeno 36 % rozpočtu.
Aktivity spolupráce musí spojovat čtyři subjekty ze tří různých zemí zapojených do programu (dosavadní roční projekty). Tomuto typu aktivit bude vyhrazeno 24 % rozpočtu.
Zvláštní akce jsou emblematické projekty, které by měly mít ohlas mezi národy Evropy a přispívají k lepšímu porozumění EU a ocenění kulturní rozmanitosti (např. evropská města kultury). Tomuto typu aktivit bude vyhrazeno 17 % rozpočtu.
Podpora organizací aktivních v oblasti kultury zahrnuje udělování provozních grantů různým evropským institucím (10 % celkového rozpočtu).
Pět procent rozpočtu je potom vyhrazeno na studie, analýzy, šíření informací a podporu národních kanceláří.
Do programu se mohou zapojit (vedle členských států EU) členské státy EFTA/EEA (Island, Norsko, Lichtenštejnsko), kandidátské země a státy Balkánu.
Program umožní spolupráci s mezinárodními organizacemi činnými v oblasti kultury, zejména s UNESCO a s Radou Evropy.
Celkový rozpočet programu je navrhován ve výši 408 mil. €.
Návrh programu byl předložen Evropskému parlamentu a Radě spolu s návrhy dalších programů zaměřených na vzdělání (Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtwig), mládež (Youth) a audiovizi (Media 2007).
Rozhodnutí o návrhu se očekává koncem roku 2005.
Česká kancelář přivítá jakékoliv Vaše připomínky k danému návrhu na své e-mailové adrese info@culture2000.cz

Grantový program MK ČR na podporu podpořených projektů v rámci programu EU Culture 2000 na rok 2005

Prostřednictvím zahraničního odboru vypsalo Ministerstvo kultury ČR na rok 2005 Grantové řízení na podporu českých právnických osob, které jsou "organizátory" nebo "spoluorganizátory" projektů podpořených Evropskou komisí v rámci programu Culture 2000.
Cílem grantového řízení je podpořit a usnadnit účast českých subjektů v mezinárodních kulturních projektech evropského významu.
Grant může být udělen do výše 50 % vlastních nákladů žadatele na realizaci projektu.

Prezentace podpořených projektů s českou účastí

Nabízíme možnost prezentovat na této stránce podpořené projekty programu Culture 2000 s českou účastí. Tato výzva je určena českým organizátorům a spoluorganizátorům, kteří se na takovém projektu podílí. Těšíme se na Vaše příspěvky a věříme, že půjde o oboustranně užitečnou nabídku: my budeme informováni o probíhajících projektech, Vy své aktivity můžete touto formou propagovat.
Nyní přinášíme aktuální informace o projektu Past, který byl podpořen programem Culture 2000 v rámci výzvy 2003 a kterého se jako spoluorganizátor účastní Divadelní fakulta AMU v Praze.
Projekt má za cíl vytvoření společné inscenace, uskutečnění pohostinských představení v jednotlivých městech a uspořádání doplňujících akcí (např. panelové diskuse s tvůrci či dílny pro studenty). Na vzniku inscenace hry Tadeusze Rózewicze Past, spolupracovali studenti hereckých škol z Prahy - Divadelní fakulta AMU, z Berlína - Berliner Schule für Schauspiel a z Wroclawi - Státní divadelní vysoká škola Ludwika Solskiego. Tvůrčí tým doplnili též umělci z berlínského Divadla 89. Režisérem inscenace je pan Ekkehardt Emig, výpravu obstarali Frank Prielipp a Bernd Schneider, uměleckou a hudební spolupráci Annett Wöhlert, resp. Daniel Ott. Premiéra inscenace se uskutečnila v divadle Schiller-Theater-Werkstatt v Berlíně dne 15. října 2003.
Více informací o projektu naleznete na http://www.die-falle.net
Informace o doplňkových akcích naleznete v příloze Past

Nabídky ke spolupráci

Nabídky na spolupráci od zahraničních organizátorů jsou zveřejněny na našich stránkách pod kolonkou Vyhledávání zahraničních partnerů v menu na levé liště. Nabídky jsou zveřejňovány průběžně, tak jak jsou nám ze zahraničí zasílány. Naleznete zde například i seznam základních kontaktů z oblasti kulturního dědictví ze všech zemí, které se účastní programu Culture 2000, který zpracovala anglická kancelář EUCLID.

Pokud chcete zasílat aktuální informace, vyplňte prosím formulář, který naleznete v menu pod kolonkou Zasílání aktualit.

  ©2001 Rubin s.r.o.