Česká kancelář CULTURE 2000

Klekačka
Klekací židle - klekačka je židle pro zdravější sezení.

Montessori základní škola
Rozvíjíme talent dítěte a ctíme jeho osobnost.

Vztah ČR a EU
Vývoj vztahu České republiky a Evropská unie

UPOZORNĚNÍ: Program Culture 2000 byl ukončen ke konci roku 2006! Informace a kontakty zde se nacházející mohou být již zastaralé.

Co je program Culture 2000?

Program Culture 2000 je program Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů z oblasti kultury.

 • „Mezinárodní" znamená, že program podporuje takové projekty, na nichž se podílí kromě vedoucího projektu (toho, kdo žádost podává a za projekt celkově zodpovídá) ještě další spoluorganizátoři z jiných zemí.
 • V případě jednoletého projektu je podmínkou účast alespoň tří spoluorganizátorů (včetně vedoucího projektu) ze tří zemí; v případě víceletého projektu pěti spoluorganizátorů (včetně vedoucího projektu) z pěti zemí.
 • Spoluorganizátoři se při podávání žádosti písemně zavazují, že budou na projektu spolupracovat nejenom kreativně a organizačně, ale také finančně, tj. že poskytnou 5 % z celkového rozpočtu projektu.
 • „Částečné financování" znamená, že program poskytuje dotace maximálně do výše 50 % nákladů projektu (v případě jednoletého projektu v limitu 50 000-150 000 €), případně do 60 % (v případě víceletého projektu v limitu 50 000-300 000 € ročně).

Jaké projekty program Culture 2000 podporuje?

Program Culture 2000 podporuje mezinárodní projekty z oblasti výtvarného umění, performing arts (scénických umění), kulturního dědictví a literatury (knihy, četba a překlad).

 • Projekty mohou být jednoleté nebo víceleté. Jednoletý projekt může trvat ode dne zahájení maximálně dvanáct měsíců, víceletý projekt může trvat minimálně čtyřiadvacet a maximálně šestatřicet měsíců. Víceleté projekty se musí zakládat na společné písemné dohodě – smlouvě mezi všemi spoluorganizátory platné v některých ze zúčastněných zemí.
 • Protože cílem Culture 2000 není suplovat národní nebo regionální fondy, žadatelé musí v první řadě obhájit, že jejich projekt obsahuje tzv. přidanou evropskou hodnotu, tj. hodnotu z hlediska celé Evropy.
 • Program Culture 2000 uplatňuje vždy obecná témata, z nichž nejméně jednoho se musí předkládaný projekt týkat:

  - zaměření na veřejnost (dostupnost kultury pro občany)
  - uplatnění nových technologií/médií v kulturní tvorbě
  - tradice a inovace, propojení minulosti a budoucnosti

 • V letech 2002-2004 program Culture 2000 uplatňoval tzv. sektorový přístup. To znamená, že jednotlivé výzvy k předkládání žádostí specifikovaly prioritní kulturní oblast, která byla v příslušném roce přednostně podpořena (v roce 2004 např. oblast kulturního dědictví).

Pro koho je program Culture 2000 určen?

 • Program Culture 2000 je určen pro organizátory, tj. právnické osoby s těžištěm aktivit v oblasti kultury, které jsou registrovány v zemích majících přístup k programu Culture 2000.
 • Žádost musí být vyplněna na originálním formuláři žádosti o grant (který je nedílnou součástí Výzvy), a to v některém z úředních jazyků EU (doporučujeme angličtinu) Formulář je nutné stáhnout z internetových stránek programu Culture 2000 a vyplnit v elektronické podobě.
 • Žádost musí být zaslána do termínu uzávěrky na bruselskou adresu uvedenou ve výzvě i formuláři (rozhoduje datum razítka pošty či doručovací služby).
 • Výzvy k podání žádostí, formuláře a pokyny pro jejich vyplnění najdete na stránkách České kanceláře programu Culture 2000 www.culture2000.cz nebo na stránkách Evropské unie http://ec.europa.eu/.

Jak probíhá vyhodnocování žádostí?

 • Vybrané projekty se vyhodnocují v Bruselu, kde probíhá tříkolové výběrové řízení:

  1. kolo – kontrola formální správnosti
  2. kolo – hodnocení projektů komisí nezávislých expertů ze zemí zapojených do programu
  3. kolo – hodnocení projektů řídícím výborem zástupců ze zemí EU

 • Celý proces trvá – vzhledem k administrativní i personální náročnosti – obvykle až půl roku (od říjnové uzávěrky do jara následujícího roku). Úspěšní žadatelé jsou vyrozuměni písemně a obdrží od Evropské komise smlouvu k podpisu. Neúspěšní žadatelé jsou rovněž vyrozuměni písemně, se stručným vysvětlením důvodů jejich neúspěchu.

Kdy a jak obdrží úspěšní žadatelé peníze?

 • Úspěšní žadatelé podepisují smlouvu s Evropskou komisí a peníze jsou převáděni přímo na jejich účet.
 • V případě jednoletých projektů přichází první splátka do dvou měsíců od podpisu smlouvy s Komisí (70 %) grantu, zbytek (30 %) po předložení závěrečné zprávy o projektu a vyúčtování.
 • V případě víceletých projektů jsou splátky tři: po podpisu smlouvy, v průběhu projektu po předložení průběžné zprávy a vyúčtování, po ukončení projektu po předložení závěrečného zprávy a vyúčtování.
 • V případě nedodržení podmínek smlouvy předpokládaného rozpočtu si Komise vyhrazuje právo podporu zkrátit.

Existují agentury, které za mne žádost o podporu v rámci Culture 2000 kvalifikovaně vypracují a podají? Jak mohu předem odhadnout jejich serióznost?

  Ano, takové agentury existují – problém však může nastat právě s jejich zkušeností, kompetencí a seriózností. Úroveň kvality můžete odhadnout už z toho, s jakým typem nabídky tyto subjekty přicházejí. Podstatným hlediskem totiž není jen cena, ale celkový objem poskytovaných služeb a jejich garance. Při rozhodování zvažte především následující:

 • Zahrnuje nabídka pouze vypracování žádosti, za jejíž úspěch už nenese agentura další odpovědnost?
  Pokud ano, můžete si být jisti pouze tím, že za vypracování v každém, tedy i neúspěšném případě zaplatíte.
 • Pokud si agentura nárokuje „bonus" za eventuální úspěch při podání, bude se pak o projekt i nadále starat? Jaké pojistky – nebude-li se o projekt starat dostatečně – jste si ve vzájemné, písemně sjednané smlouvě stanovili? Když např. agentura pouze zpracuje žádost (na jejímž základě získá projekt podporu), aniž by za ni nesla další odpovědnost, vystavujete se riziku, že se při nedokonale zpracovaném rozpočtu můžete v průběhu realizace projektu dostat do potíží.
 • Vykazuje se agentura něčím navíc, než co byste se dozvěděli v kanceláři Culture 2000 či nalezli na těchto internetových stránkách?

  Připomínáme, že každé tvrzení o úspěších při předchozím podávání projektů si můžete právě na stránkách (ale i po telefonu) kanceláře Culture 2000 lehce ověřit. Všechny služby kanceláře - včetně konzultací, kontroly vypracovaných žádostí, pomoci při vyhledávání spoluorganizátorů a partnerů, propagace úspěšných projektů i porady v průběhu realizace a dokončení projektu – jsou samozřejmě zdarma. Tohoto faktu ostatně využívají právě tyto agentury, které na ni směřují celou řadu dotazů.

Stručného průvodce programem Culture 2000 pro vás připravila Česká kancelář Culture 2000. Kancelář byla byla zřízena Ministerstvem kultury ČR v Divadelním ústavu. Jejím hlavním posláním je informovat a poskytovat konzultace českým, především kulturním organizacím o programu Evropské unie Culture 2000 a podněcovat tak jejich zájem o nadnárodní spolupráci a realizaci přínosných mezinárodních kulturních projektů. V případě dalších dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit.

  ©2001 Rubin s.r.o.